Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Pieseň o studničnej vode
Vydavateľské údaje:Bratislava : Smena, 1979
Rozsah:101 s.
Ohlas:[8] ŽEMBEROVÁ, Viera: Literárna výchova ako komplexný celok. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. Roč. 44, č. 5-6 (1998), s. 180-181. - ISSN 1335-2040.
Ohlas:[8] ŽEMBEROVÁ, Viera: Literatúra a literárny život v 90. rokoch. In: ŽEMBEROVÁ, Viera: Rukoväť literatúry. Slovenské pedagogické nakladateľstvo : Bratislava, 1998. S. 106-124. - ISBN 80-08-01671-X.
Ohlas:[7] Piroš, A.: O ovom izboru slovačke proze. In: Sv. Dunav. 1998, No. 3.. s. 81.
Ohlas:[7] VŠETIČKA, František: Dílna bratří Čapků. Praha : Votobia, 1999. S. 70. ISBN 80-7198-370-5.
Ohlas:[8] MELICHER, Jozef: Kompozičné podoby prózy. In: Literárny týždenník. 1999, 12, č. 7, s. 7.
Ohlas:[7] ŽEMBEROVÁ, Viera: Značennija i vysliv. Stratehični i poetolohični kontakty tvorčosti Vasylja Stafanyka ta Stanislava Rakusa. In: Literaturoznavstvo. Kniha I. Kyjiv : Oberehy, 2000. S. 415-422.
Ohlas:[8] SEVER, Peter: Tendencie k náročnosti. In: Literárny týždenník, roč. 14, 2001, č. 24, s. 11.
Ohlas:[7] VŠETIČKA, František: Tektonika textu. Olomouc : Votobia, 2001. S. 49, 135, 136. ISBN 80-7198-478-7.
Ohlas:[8] ŽEMBEROVÁ, Viera: Autor a text. Noetika a estetika viny v ruskej a slovenskej próze. In: O jazykových, literárnych a kulturologických kontaktoch Európy a sveta. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001. S. 285.
Ohlas:[8] SABOLOVÁ, Oľga: Kompozičné špecifiká v Rakúsovej poviedke Jasanica. In: Studia Academica Slovaca, 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : STIMUL, 2001. S. 269.
Ohlas:[8] ŽEMBEROVÁ, Viera: Text a kontext. Prešov : Metodické centrum, 2001. S. 21, 37, 52. ISBN 80-8045-227-X.
Ohlas:[8] PODMAKOVÁ, Dagmar: Zrkadlenia dramatizácií Rakúsovej Piesne o studničnej vode. In: Slovenské divadlo, roč. 50, 2002, č. 2, s. [140]-151.
Ohlas:[8] MARČOK, Viliam et al. Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004, s. 252.
Ohlas:[3] PÁTKOVÁ, Jana. Perifernost v Rakúsově Piesni o studničnej vode. In Eurolitteraria & Eurolingua 2005. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005, s. 127.
Ohlas:[8] SABOLOVÁ, Oľga. Kompozičné špecifiká v Rakúsovej poviedke Jasanica. In Interpretačné variácie umeleckého textu. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fliozofická fakulta, 2005, s. 305.
Ohlas:[8] ŽEMBEROVÁ, Viera. Poetika a stratégia dramatického princípu v prozaickom texte. In Viera: Teória umeleckého diela 1. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 97-103.