Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Hispánska esejistika v slovenskom kontexte
Ohlas:[6] Bžoch, J.: Esej pod lupou odborníka. In: Národná obroda. 1997, 8, č. 3.. s. 10.
Ohlas:[6] Farkašová, E.: Dobrodružstvo intelektu. In: Knižná revue. 1997, 8, č. 7.. s. 5.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Noetický a sémantický priesečník medzi prózou a esejou Ladislava Balleka. In Zuzana Stanislavová: Komunikácia a text : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15.-16. novembra 2001 v Prešove. Prešov : Náuka, 2003, s. 152.
Ohlas:[4] GAVUROVÁ, Miroslava. Lingvokultúrny aspekt v preklade eseje. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2013-05-15], s. 193. ISBN 978-80-555-0618-0. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Gavurova1>