Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (100%)
Názov:Kapitolky zo slovenskej morfológie : (učebné texty)
Vydavateľské údaje:Prešov : Slovacontact, 1995
Rozsah:180 s.
ISBN:80-901417-7-3
Ohlas:[3] Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: . In: Slovesa pro praxi : valenční slovník nejčastějších českých sloves. Praha : Academia, 1997. s. 351.
Ohlas:[4] Moško, G.: . In: Príručka vetného rozboru. Prešov : Náuka, 1997. s. 198.
Ohlas:[3] Artimová, J.: Niekoľko poznámok k latinským deponentným slovesám alebo výsledky jednej diplomovej práce. In: Echo latina. 1998, č. 1-2.. s. 12.
Ohlas:[4] Furdík, J.: Motivačná intencia slova. In: Slovenská reč. 1998, 63, č. 6.. s. 329.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Okazionálne slovesá v hovorenej komunikácii. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis : Studia Philologica. 1998, Annus 6, s. 35.
Ohlas:[4] KÁŠOVÁ, Martina: Linguistische Ansätze im Grammatikunterricht für Erwachsene. Deutsch als Fremdsprache. In: Teaching foreign languages to adults. Nitra : UKF, 2000. S. 232.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Okazionalizmy v hovorenej slovenčine. Prešov : Náuka, 2000. S. 111. ISBN 80-968202-8-1.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk v lingvodidaktickom kontexte. In: Studia Academica Slovaca, 29, 2000, s. 172.
Ohlas:[3] KÁŠOVÁ, Martina: Die Ausdrucksmittel der Modalität im Deutschen, Slowakischen, Tschechischen und Russischen. In: Problemy romano-hermanskoji filolohiji. Užhorod : Vydavnyctvo "Zakarpatťa", 2000. S. 155.
Ohlas:[4] MURGAŠOVÁ, Anita: Zhody a odlišnosti v niektorých syntaktických konštrukciách v slovenčine a poľštune. In: Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2000. S. 206.
Ohlas:[4] NIŽNÍKOVÁ, Jolana: Vetné modely v slovečine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. S. 132. ISBN 80-8068-052-3.
Ohlas:[4] KUPCOVÁ, Jana: Syntakticko-sémantická podstata reflexivizácie subjektových slovies. In: Varia IX. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2002. S. 236.
Ohlas:[4] FURDÍK, Juraj: Pojem produktivity v slovotvorbe a v morfológii. In: Jazykoveda v bibliografii. Bratislava : Veda, 2002. S. 29.
Ohlas:[4] FURDÍK, Juraj. O existujúcich a možných morfológiách. In ŠIMKOVÁ, Mária. Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava : Veda, 2003, s. 47.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2003, s. 123.
Ohlas:[4] DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, Júlia. Deklinačný systém substantív v spisovnej slovenčine, poľštine a bieloruštine. In DORUĽA, Ján. XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 2003, s. 90.
Ohlas:[4] KRALČÁK, Ľubomír. K otázke hraníc medzi frazémami a analytickými verbo-nominálnymi spojeniami. In MLACEK, Jozef et al. Frazeologické štúdie III. Bratislava : Stimul, 2003, s. 123.
Ohlas:[4] FURDÍK, Juraj. Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). 1. vyd. Prešov : Náuka, 2004, s. 174.
Ohlas:[4] GIANITSOVÁ, Lucia. Pohľad na vývoj opisu deklinácie substantív mužského rodu v slovenských gramatikách. In Varia XI. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 141.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana. Slovenčina ako cudzí jazyk. Predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 205.
Ohlas:[4] JANOČKOVÁ, Nicol. Slovotvorné a sémantické súvislosti slovesného vidu v slovenčine (k štatútu slovesného vidu v slovenčine). In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka. 2004, roč. 69, č. 2, s. 84.
Ohlas:[3] GIANITSOVÁ, Lucia. Zamyslenie nad výučbou zámen a čísloviek pri príprave morfologickej anotácie slovenského národného korpusu. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní školy : sborník prací z mezinárodní konference konané 19. března 2004 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005, s. 65.
Ohlas:[4] GIANITSOVÁ, Lucia. Pohľad na vývoj opisu deklinácie substantív ženského rodu v slovenských gramatikách (Od Štúra po súčasnosť). In Varia XIII : zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra - Piesok 3.-5.12.2003). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2005, s. 112.
Ohlas:[4] KÁŠOVÁ, M., RABATINOVÁ, S. Výskum kondicionálu prézenta. In Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 60. ISBN 80-8068-545-2.
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Martina. Výskum primárnych statických slovies. In Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 39. ISBN 80-8068-545-2.
Ohlas:[4] KÁŠOVÁ, M., RABATINOVÁ, S., DZIAK, V. Výskum kondicionálu préterita v slovenčine. In Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 76. ISBN 80-8068-545-2.
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Martina. Valencia statických slovies. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 269. ISBN 80-8068-529-0.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, M., BILÁ, M., TIMKOVÁ, R. Slovník anglických vlastných mien v slovenčine. 1. vyd. Bratislava : Jazykové vydavateľstvo Kniha-spoločník, 2006, s. 84. ISBN 80-8814-47-2.
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela. Reč autority a lásky. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1999, s. 214.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Onomaziologické kategórie desubstantívnych slovies v slovenčine. In Mária Imrichová: Slovenčina na začiatku 21. storočia : na počesť profesora Ivora Ripku. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 101. ISBN 80-8068-271-2.
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Martina. Vzťah pomenovacej a vetotvornej funkcie slovesa. In Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Bratislava : Veda, 2005, s. 92. ISBN 80-224-0879-4.
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Martina. O valencii statických slovies (na materiáli Slovenského národného korpusu). In Syntax a jej vyučovanie III : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 13. septembra 2005 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2005, s. 88. ISBN 80-8050-930-1.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, M., GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, L. Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 150. ISBN 978-80-8068-694-9.
Ohlas:[3] SLANČOVÁ, Daniela. Štylistika v sychrónnom porovnaní češtiny a slovenčiny (na príklade bulvárnych denníkov Nový čas a Blesk). In Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců. 2007, roč. 44, zvl. č. s. 98.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, M., GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, L. Slovenský jazyk : krok za krokom k maturite. 1. vyd. Bratislava : Fragment, 2007, 4. s. obálky.
Ohlas:[4] NAVRÁTIL, Ladislav. O dodržiavaní morfologickej normy a kodifikácie v masmédiách. In Hovorená podoba jazyka v médiách. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2008, s. 201. ISBN 978-80-8094-293-9.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 217. ISBN 978-80-8068-637-6.
Ohlas:[4] NAVRÁTIL, Ladislav. O dodržiavaní morfologickej normy a kodifikácie v masmédiách. In Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie : Banská Bystrica, 13.-15. septembra 2006. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 269.
Ohlas:[6] ŠIMKOVÁ, Mária. Valencia statických slovies. In Jazykovedný časopis. 2008, roč. 59, č. 1-2, s. 122.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. K obsahovo-formálnej štruktúre desubstantívnych slovies v slovenčine. In Výraz a význam v jazyku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008, s. 184. ISBN 978-80-8068-907-0.
Ohlas:[4] BODNÁROVÁ, Martina. Používanie determinatívnych a indeterminatívnych slovies (analýza materiálu zo slovenského národného korpusu). In 3. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita, 2008 [cit. 2010-08-11], s. 290. ISBN 978-80-8068-743-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Slancova2/index.html>
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, Gabriela. Z konfrontačnej gramatiky spisovnej slovenčiny a bulharčiny (systém neurčitých slovesných tvarov - neurčitok, slovesné podstatné meno). In Varia XVIII : zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.- 5. 12. 2008) [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-08-11], s. 269. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html>
Ohlas:[4] GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia. Možnosti spracovania slovenskej morfológie vo forme elektronického slovníka. In Varia XV : zborník materiálov zo XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7.-9.12.2005). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008 [cit. 2010-08-11], s. 172. ISBN 80-89037-04-6.
Ohlas:[4] FRANKOVÁ, Monika. Vplyv formantu na intečnú hodnotu slovies. In Varia XV : zborník materiálov zo XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7.-9.12.2005). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008 [cit. 2010-08-11], s. 130. ISBN 80-89037-04-6.
Ohlas:[4] KARČOVÁ, Agáta. Príprava a uskutočnenie projektu morfologického analyzátora. In Varia XV : zborník materiálov zo XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7.-9.12.2005). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008 [cit. 2010-08-11], s. 292. ISBN 80-89037-04-6.
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Martina. Subkategória funkčno-sémantickej kategórie modálnosti: schopnosť (abilita). In Aspektuálnosť a modálnosť v slovenčine [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-08-11], s. 203. ISBN 978-80-555-0052-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Ivanova1/index.html>
Ohlas:[4] BODNÁROVÁ, Martina. K problematike aspektu v kontexte pomerných (relatívnych) časov. In Aspektuálnosť a modálnosť v slovenčine [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-08-11], s. 151. ISBN 978-80-555-0052-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Ivanova1/index.html>
Ohlas:[4] KUPCOVÁ, Jana. O výrazovej pluralite vetných typov so subjektovými slovesami. In Výraz a význam v jazyku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008, s. 144. ISBN 978-80-8068-907-0.
Ohlas:[4] BALÁKOVÁ, Dana. Syntax frazém so stavbou slovesnej syntagmy. In Aspekty literárnovedné a jazykovedné II : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2009, s. 169. ISBN 978-80-8084-448-6.
Ohlas:[4] KAČALA, Ján. Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine. Martin : Matica slovenská, 2009, s. 133. ISBN 978-80-7090-908-9.