Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Praktická štylistika : (štylistická príručka)
Vydavateľské údaje:Prešov : Slovacontact, 1994
Rozsah:178 s.
ISBN:80-901417-3-0
Ohlas:[4] Patráš, V.: Jazyky tzv. malých národov v súčasnom európskom kontexte (na príklade slovenčiny). In: Ekonomika a cudzie jazyky. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 1998. s. 333.
Ohlas:[6] Orgoňová, O.: Štylistika Jozefa Mistríka po tretí raz. In: Slovenská reč. 1998, 63, č. 5.. s. 302.
Ohlas:[4] PATRÁŠ, Vladimír: Estetizačné tendencie ako zdroj nedorozumenia v jazykovej komunikácii. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica : UMB, 1999. S. 80.
Ohlas:[4] MLACEK, Jozef: Kategória slohového postupu v slovenskej štylistike. In: Studia Academica Slovaca. 28, prednášky XXXV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. 1999, 28, s. 153.
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol et al.: Jazyk v komunikácii vybraných spoločenských prostredí. Banská Bystrica : UMB, 1999. S. 57. ISBN 80-8055-328-9.
Ohlas:[5] ODALOŠ, Pavol: Praktická štylistika. In: Stylistyka, VIII, 1999, s. 367-373.
Ohlas:[4] PATRÁŠ, Vladimír: Jazyky tzv. malých národov v súčasnom európskom kontexte (na príklade slovenčiny). In: Jazyk - komunikácia - spoločnosť. Banská Bystrica : UMB, 1997. S. 93.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana: Lingvodidaktické aspekty odbornej komunikácie. In: Slovenská reč, roč. 65, 2000, č. 1, s. 10.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír: Recenzia a jej žánrovo-kompozičné charakteristiky. In: Kultúra slova, roč. 34, 2000, č. 4, s. 203.
Ohlas:[4] BILÁ, Magdaléna: Technical professionals' oral presentations and the importance of phonological items for clear structure. In: XIII. DIDMATTECH 2000. Časť I. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001. S. 79.
Ohlas:[3] STANISLAVOVÁ, Zuzana: Poznamie na ceste k deťom. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. S. 41.
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana: Lingvistické štúdie o komunikácii detí. Prešov : Náuka, 2001. S. 103. ISBN 80-89038-05-0.
Ohlas:[4] KÁŠA, Peter: Dejiny literatúry ako romantická rozprávka. In: Slovanský romantizmus - o poetike. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, 2000. S. 23.
Ohlas:[4] KONCOVÁ, Monika: Epištolárna komunikácia ako kultivovaný výraz myslenia, rytmu života a úrovne jazykovej tvorivosti človeka v meste. In: Mesto a jeho jazyk. Bratislava : Veda, 2000. S. 266.
Ohlas:[3] BILÁ, Magdaléna: Segmental and suprasegmental issues in technical professionals' presentations. In: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 1. díl. Plzeň : Západočeská univerzita, [2001]. S. 47.
Ohlas:[4] RUŠČÁK, František: Štylistika epištolárnych textov. Prešov : Náuka, 2002. S. 79. ISBN 80-89038-13-1.
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol: Dynamika špecifických sfér komunikácie. Banská Bystrica : UMB, 2002. S. 159. ISBN 80-8055-631-8.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana: Aktivity podporujúce rozprávanie. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 48, 2002, č. 5-6, s. 169.
Ohlas:[3] PALENČÁROVÁ, Jana: O komunikačnom vyučovaní slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ. In: Komenský, roč. 127, 2002, č. 2, s. 17.
Ohlas:[4] VAŇKO, Juraj: Komunikácia a jazyk. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 1999. S. 149.
Ohlas:[4] NEMCOVÁ, Emília: Globalizácia - ohrozenie, a či motivácia pre jazyk? In: Preklad z/do málo rozšírených európskych jazykov. Bratislava : Letra, 2002. S. 111.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Vyučovanie tvorenia slov v mladšom školskom veku. In Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2003, roč. 49, č. 5-6, s. 160.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Asociačné tvorenie textu a jeho využitie na 1. stupni základnej školy. In MASLOVÁ, Marcela. Inovácie v škole. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2003, s. 64.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana - KESSELOVÁ, Jana - KUPCOVÁ, Jana. Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. 1. vyd. Bratislava : SPN - Mladé letá, 2003, s. 220.
Ohlas:[4] FERENČÍK, Milan. Stylistics. In ŠTEKAUER, Pavol et al. Rudiments of English linguistics II. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003, s. 295.
Ohlas:[4] FINDRA, Ján. Predmet štylistiky. In STANISLAVOVÁ, Zuzana. Komunikácia a text. Prešov : Náuka, 2003, s. 22.
Ohlas:[3] HOFFMANNOVÁ, Jana. Dialog a mluvená komunikace jako předmět zájmu (slovanské) stylistiky. In POSPÍŠIL, Ivo et al. Česká slavistika 2003. Praha : Academia, 2003, s. 81.
Ohlas:[4] PETRASOVÁ, Alica. Práca s náučným textom na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003, s. 40.
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Martina: Komunikačná interakcia postáv v poviedke V. Pankovčína zasadiť ananás (bude to pekný pohreb). In: Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Prešov : Náuka, 2001. S. 132.
Ohlas:[3] HOFFMANNOVÁ, Jana: Proměny odborného stylu a vědeckého diskurzu. In: Milénium vědy a filosofie. Praha : Filosofia, 2002. S. 180.
Ohlas:[3] KRČMOVÁ, Marie. Slovenská inspirace české stylistiky. In Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s. 49.
Ohlas:[4] GÁLISOVÁ, Anna. K expresivite lexikálnych jednotiek v komunikačnom registri abuzérov psychotropných látok. In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 216.
Ohlas:[4] MLACEK, Jozef. Štylistika slovenčiny - trendy jej vývinu v súčasnosti. In Letná škola prekladu 2. Bratislava : AnaPress, 2004, s. 118.
Ohlas:[4] MLACEK, Jozef. Intertextovosť a žurnalistické žánre. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 89.
Ohlas:[3] ČECHOVÁ, M., CHLOUPEK, J., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. Současná česká stylistika. Praha : ISV nakladatelství, 2003, s. 328.
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana. Áno, ale... (o komunikačnom potenciáli adverzatívnych operátorov). In Slovo o slove [13] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2007, s. 133. ISBN 978-80-8068-646-8.
Ohlas:[4] MLACEK, Jozef. Sedemkrát o štýle a štylistike. 1. vyd. Ružomberok : Katolícka univerzita, Filozofická fakulta, 2007, s. 26, 73, 104. ISBN 978-80-8084-172-0.
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana. Komunikačný potenciál operátorov na rozširovanie a rozvíjanie výpovede. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 6.-7.9. 2007 na Katedre slovenskej jazyka Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2007, s. 362. ISBN 978-80-223-2427-4.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír. Jazyk, veda o jazyku, societa : sociolingvistické etudy. Bratislava : Veda, 2008, s. 294. ISBN 978-80-224-0994-0.
Ohlas:[4] LIGOŠ, Milan. Jazykoveda a vyučovanie slovenčiny. In Aspekty literárnovedné a jazykovedné II : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2009, s. 213. ISBN 978-80-8084-448-6.
Ohlas:[4] RUŠČÁK, F., FARKAŠOVÁ, J. Slovenčina v súčasnom nemocničnom komunikačnom prostredí (II). In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2008, roč. 73, č. 3, s. 148.
Ohlas:[4] RUŠČÁK, F., FARKAŠOVÁ, J. Slovenčina v súčasnom nemocničnom komunikačnom prostredí (I). In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2008, roč. 73, č. 3, s. 74.
Ohlas:[4] PATRÁŠ, Vladimír. K vymedzeniu areálu jazykovej kultúry. In Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia : zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9.-10. septembra 2004 v Bratislave. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009, s. 59. ISBN 978-80-224-1052-6.
Ohlas:[4] PAVLÍK, Radoslav. Elements of sociolinguistics. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, s. 277. ISBN 80-223-2112-5.
Ohlas:[4] KLINCKOVÁ, Jana. Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2008, s. 152. ISBN 978-80-8083-626-9.
Ohlas:[4] HORECKÝ, Ján. Kultivovanie verejného prejavu. In Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia : zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9.-10. septembra 2004 v Bratislave. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009, s. 50. ISBN 978-80-224-1052-6.
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, Mária. Jazyková kultúra v administratívno-právnych textoch alebo kto a ako legalizuje legislatívu. In Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia : zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9.-10. septembra 2004 v Bratislave. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009, s. 102. ISBN 978-80-224-1052-6.
Ohlas:[4] BOČÁK, Michal. Formát v mediálnych štúdiách: terminologické úvahy. In Médiá a text II : [zborník príspevkov z konferencie O interpretácii mediálneho textu konanej 6.-7.12.2007 vo Fričovciach]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008, s. 19. ISBN 978-80-8068-730-4.
Ohlas:[3] ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 357. ISBN 978-80-7106-961-4.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Ku koncepcii integrovanej didaktiky slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. In Slovo o slove [16] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2010, s. 34. ISBN 978-80-555-0201-4.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľ., VUŽŇÁKOVÁ, K. Dieťa a slovotvorba. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2009, s. 198. ISBN 978-80-555-0072-0.
Ohlas:[4] ONDRÁČKOVÁ, Zuzana. Komparatívny výskum detskej lexiky. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-01-18], s. 230. ISBN 978-80-555-0166-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Ondrackova1/index.html>
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol. Jazykovo-komunikačná charakteristika dorozumievania v politike (Výraz a význam v politickej komunikácii). In Výraz a význam v jazyku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008, s. 247. ISBN 978-80-8068-907-0.
Ohlas:[4] LIGOŠ, Milan. O dynamike priamej a nepriamej komunikácie vo vyučovaní materinského jazyka. In Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. 09. 2009 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 308. ISBN 978-80-8083-960-4.
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana. Operátory prípustkového vzťahu v súčasnej písanej slovenčine. In Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 218. ISBN 978-80-555-0335-9.
Ohlas:[3] BOČÁK, Michal. Pohľad na televízne spravodajstvo z diskurzívnej perspektívy. In Kultura - média - komunikace II. : myšlení komunikace a médií. Diskurs(ivní analýza). Zpravodajství, ISSN 1804-0365. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 194.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila et al. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 55, 284, 425. ISBN 978-80-555-0462-9.
Ohlas:[4] GARBEROVÁ, Blažena. Jazykovo-kultúrne špecifiká komentáre. In Médiá a text 3 : mediálny text: lingvistika - kultúra - literatúra. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 38. ISBN 978-80-555-0584-8.
Ohlas:[4] IVANOVÁ, M., OSLOVIČOVÁ, Z. Podoby irónie v publicistickom texte. In Médiá a text 3 : mediálny text: lingvistika - kultúra - literatúra. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 87. ISBN 978-80-555-0584-8.
Ohlas:[4] HAŠANOVÁ, Jana. Zdvorilá komunikácia vo vzťahu lekár - pacient ako prejav kultúrnosti. In Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu, ISSN 0023-5202. 2012, roč. 46, č. 1, s. 24.
Ohlas:[4] FINDRA, Ján. Vymedzenie niektorých základných pojmov a termínov textovej lingvistiky. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 1-2, s. 47.
Ohlas:[4] RIPKA, I., IMRICHOVÁ, M., SKLADANÁ, J. Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. [4. upr. vyd.] . Bratislava : Ottovo nakladateľstvo, 2011, s. [673].
Ohlas:[4] GÁLISOVÁ, Anna. Verejný odborný prejav a prezentácia. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011, s. 85. ISBN 978-80-557-0169-1.
Ohlas:[4] ORIŇÁKOVÁ, Slavka. Morfematická analýza latinských adjektívnych deminutív. In Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania) : venované pamiatke Jána Horeckého. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 283. ISBN 80-8068-544-4.
Ohlas:[4] DOLNÍK, Juraj. Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Bratislava : Veda, 2010, s. 462. ISBN 978-80-224-1159-2.
Ohlas:[3] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Sloboda a zodpovednosť v jazykovo-komunikačnej edukácii žiaka primárnej školy. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : sloboda jazyka - jazyk svobody : sborník příspěvků z odborné konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace PdF OU 21. a 22. června 2012 [CD-ROM]. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2012, s. 110. ISBN 978-80-7464-173-2.
Ohlas:[4] FILIPOVÁ, Lenka. Štýl v časopisoch Eva, Madam Eva a Adam. In 8. študentská vedecká konferencia : zborník plných príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2014-05-09], s. 884. ISBN 978-80-555-0770-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak4>
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, J., KARPINSKÝ, P., IMRICHOVÁ, M. et al. Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013, s. 306. ISBN 978-80-224-1303-9.
Ohlas:[4] VALDMANOVÁ, Klaudia. Pragmatické a sociolingválne aspekty v učebniciach anglického jazyka pre zdravotnícky personál. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2014-05-12], s. 144. ISBN 978-80-555-0749-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Valdmanova4>
Ohlas:[4] SOKOLOVÁ, Miloslava. Využívanie teórie rečových aktov pri korpusovom výskume kategórií aspekt - modus - tempus. In Registre jazyka a jazykovedy (I) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s.78. ISBN 978-80-555-1112-5.
Ohlas:[4] PATRÁŠ, Vladimír. O (ne)konštituovaní štýlu v elektronicky podmienenej komunikácii. In Registre jazyka a jazykovedy (II) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 189. ISBN 978-80-555-1112-2.
Ohlas:[3] HILECKA, Z.I. Problemy klasificikaciji styliv u slovackoj movi. In Slovakistika v časovej reflexii a kontaktoch = Slovakistyka v časovij reflekciji i kontaktach. Užhorod : Vydavnyctvo Oleksandry Harkuši, 2014, s. 41. ISBN 978-617-531-099-1.
Ohlas:[2] PALKOVÁ, Lenka. O univerbizácii z hľadiska teórie lexikálnej motivácie. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2015, roč. 80, č. 3-4, s. 193.
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, M., TUROČEKOVÁ, M. Lingvistická analýza právnych textov. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 209. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 99. ISBN 978-80-555-1515-1.
Ohlas:[4] PALKOVÁ, Lenka. Univerbizácia - syntaktická demotivácia. In Viacslovné pomenovania v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 356. ISBN 978-80-555-1410-9.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Jazykoveda a lingvodidaktika. In Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Horeckého. Bratislava : VEDA, 2015, s. 300. ISBN 978-80-224-1181-3.
Ohlas:[4] JENČA, Imrich. Úvod do teórie žánrov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015, s. 139. ISBN 978-80-8105-756-4.
Ohlas:[3] KLINGOVÁ, Jana. Emocionalita v štruktúre axiologického konceptu mediálnej predpovede počasia a jej jazykové vyjadrenie. In Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája V. : 5tht conference for young slavistst in Budapest. Budapest : Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2017, s. 48. ISBN 978-963-284-767-2.
Ohlas:[4] TÓTH, Sándor János. A szlovák nyelvészet egyetemi tankönyvei magyar összefüggésben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017, s. 350. ISBN 978-80-8122-230-6.
Ohlas:[4] SASÁK, Peter. Analytické žánre športovej publicistiky v slovenskej tlači medzi rokmi 1918-1945. In Média a text 6 : zborník príspevkov: I. časť [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [it. 2018-03-23], s. 77. ISBN 978-80-555-1828-2. Dostupný na internete <ttp://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Peknusiakova2>
Ohlas:[4] HORVÁTH, Miloš. Uvoľňovanie štýlových noriem vplyvom postmoderného diskurzu. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny [online], ISSN 1339-4908. 2017 [2018-03-23], roč. 4, č. 1, s. 15. Dostupný na internete <http://sausba.sk/casopis.php?id=10>
Ohlas:[4] SCHWARZOVÁ, Zdenka. Sociovedecká komunikácia v masmediálnom diskurze. In Jazyk a jazykoveda v súvislostiach = Language and linguistics in connexions : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = conference proceedings from international scientific conference. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 177. ISBN 978-80-223-4422-7.
Ohlas:[4] KOLENČÍKOVÁ, Natália. Žánrové premeny blogu a perspektívy jeho šírenia. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II : zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty, Smolenice, 11.-13.4.2016. Bratislava : Veda, 2017, s. 153. ISBN 978-80-224-1605-4.
Ohlas:[4] PEROVSKÁ, Veronika. Funkčno-sémantické kategórie pasívnosti a rezultatívnosti v historických a nárečových textoch (na materiáli historických textov z obdobia 15.-18. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 202. ISBN 978-80-555-1909-8.