Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Charakteristika lexiky v reči učiteliek materskej školy
Zdroj:Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, 1995
Lokácia:S. 188-206
ISBN:80-224-0160-9
Ohlas:[4] Kesselová, J.: Detská reč a komunikačné vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni ZŠ. In: Varia VI / zost. Mira Nábělková. 1997.. s. 80.
Ohlas:[4] Kesselová, J.: Detská reč a komunikačné vyučovanie materinského jazyka na prvom stupni základnej školy. In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Bratislava : Veda, 1997. s. 269.
Ohlas:[4] GÁLISOVÁ, Anna: K sociolektom vybraných alternatívnych a marginálnych kultúr. In: Jazykovedný časopis, roč. 53, 2002, č. 2, s. 110.
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana. Morfológia v komunikácii dieťaťa. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Anna Nagyová, 2003, s. 139.
Ohlas:[4] GÁLISOVÁ, Anna. O sociolektoch vybraných alternatívnych a marginálnych kultúr. In Varia XI. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 43.
Ohlas:[4] PAVLÍK, Radoslav. Elements of sociolinguistics. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, s. 277. ISBN 80-223-2112-5.
Ohlas:[4] BODNÁROVÁ, Martina. Taka stara tam jedna taka pani išla minule s takou ťažkou cestovkou... In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2012 [cit. 2013-05-14], roč. 3, č. 10. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/10_2012/bodnarova.pdf>
Ohlas:[4] ZAJACOVÁ, Stanislava. Komunikačné registre v rolových hrách detí : výsledky socioligvistického výskumu. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 165. ISBN 978-80-555-0408-7.
Ohlas:[4] BODNÁROVÁ, Martina. Verba dicendi v neinštitucionálnej komunikácii dospelých na východnom Slovensku. In Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6.-7.9.2012 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 156. ISBN 978-80-557-0731-0.