Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:K teórii rozvoja ľudského a sociálneho potenciálu
Zdroj:Vzdelávanie dospelých : časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania dospelých
Lokácia:Roč. 2, č. 2 (1997), s. 15-23
ISSN:1335-2350
Ohlas:[4] FRK, V., KREDÁTUS, J. 2002. Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi. Prešov : CUPER, 2002, s. 143. ISBN 80-8889-25-X.
Ohlas:[4] FRK, Vladimír 2002. Vzdelávanie manažérov a príčiny ich negatívnych postojov k vzdelávaniu. In Vzdelávanie dospelých. 2002, roč. 7, č. 1, s. 25.
Ohlas:[4] FRK, V., PIROHOVÁ, I. 2003. Vzdelávateľ dospelých v profesijnom vzdelávaní zamestnancov. 1. vyd. Prešov : Akcent Print, 2003, s. 133. ISBN 80-968367-6-5.
Ohlas:[4] FRK, Vladimír 2003. Systém a organizácia profesijného vzdelávania zamestnancov. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2003, s. 174.
Ohlas:[4] VITKOVIČOVÁ, Květa 2003. Reflexie mládeže na problematiku práce, nezamestnanosti a voľného času. In Dimenzie a faktory regionálneho rozvoja. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2003, s. 215.
Ohlas:[4] FRK, Vladimír 2003. Systém a organizácia profesijného vzdelávania zamestnancov. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003, s. 209.
Ohlas:[4] MACHALOVÁ, Mária 2004. Psychológia vo vzdelávaní dospelých. 1. vyd. Bratislava : RádioPrint , 2004, s. 220.
Ohlas:[3] ZIMNY, Tomasz 2006. W poszukiwaniu jakosci edukacji elementarnej. 1. vyd. Szczecin : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2006, s. 214.
Ohlas:[4] ŠLOSÁR, Dušan 2008. Stratégia komunitnej práce s marginalizovanými skupinami. In Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným skupinám : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 23.5.2008 v Prešove. Košice : Košický samosprávny kraj, 2008, s. 65. ISBN 978-80969932-0-8.
Ohlas:[4] VAVREKOVÁ, Lenka 2008. Kvalita života a terénna sociálna práca v komunitách na Spiši. In Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným skupinám : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 23.5.2008 v Prešove. Košice : Košický samosprávny kraj, 2008, s. 111. ISBN 978-80969932-0-8.
Ohlas:[4] PIROHOVÁ, I., FRK, V. 2008. Starostlivosť organizácie o kvalitu pracovného života zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou. In Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným skupinám : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 23.5.2008 v Prešove. Košice : Košický samosprávny kraj, 2008, s. 47. ISBN 978-80969932-0-8.
Ohlas:[3] MACHALOVÁ, Mária 2010. Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie. Brno : Institut mezioborových studií, 2010, s. 216. ISBN 978-80-87182-10-9.
Ohlas:[4] FRK, Vladimír a kol 2010. Riadenie ľudských zdrojov. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 282. ISBN 978-80-555-0140-6.