Jaroslav Vencálek


Genius loci – faktor cezhraničnej spolupráce na slovensko-ukrajinskej hraniciISBN 978-80-555-1990-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
7

13
  
Paradigmatický posun od konkurenčného k inteligentnému súťaženiu medzi ľuďmi
15
  
Posuny vo vnímaní spoločenskej reality a body zvratu (singularity)
17
  
Posun od kauzálneho ku kontextuálnemu vnímaniu spoločenskej reality
23
  
Hľadanie novej miery komplexity
26
  
Spoločenský posun od hierarchického k fraktálnemu vnímaniu časopriestorových štruktúr
30

37
  
Vnímanie cezhraničného územia a hranice ako výsledok pôsobenia vnútorných a vonkajších spoločenských kohézií
37
  
Historicky podmienené otváranie hraníc neznamená ich rušenie
38
  
Funkčný región ako stimulátor hraníc v treťom tisícročí
41

47
  
Holistický princíp vnímania spoločenskej reality a génius loci
47
  
Génius loci (regionis) a územná identita obyvateľov
48
  
Nové vzťahy ľudskej prirodzenosti, demokracie a vnímania štátnej hranice ako súčasti euroregiónu
50

53
  
Historické fakty o architektúre drevených sakrálnych stavieb v západnej časti Vonkajších Východných Karpát
53
  
Génius loci drevených sakrálnych stavieb severovýchodného Slovenska v kontexte Vonkajších Východných Karpát
55
  
Génius loci drevených sakrálnych stavieb východnej Ukrajiny v kontexte Vonkajších Východných Karpát
62

  

70
75
80
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020