Anna Vašutová


Vplyv školskej edukácie na rozvíjanie matematického nadania žiaka 1. ročníka primárnej školyISBN 978-80-555-0654-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
4
7
  
8

1  

10
1.1  
Línie úvah o nadaní v historickom kontexte
10
1.2  
Nadanie a inteligencia
13
1.3  
Modely nadania
15
1.4  
Klasifikácia nadania
20
1.5  
Charakteristika nadaného žiaka
24
1.6  
Identifikácia nadania
30
1.7  
Školská edukácia nadaných žiakov
35
1.8  
Legislatíva vzťahujúca sa k vzdelávaniu nadaných na Slovensku
43

47
2.1  
Ciele výskumu
47
2.2  
Hypotézy
49
2.3  
Výskumné metódy
50

52
3.1  
Pilotážny prieskum
52
3.2  
Predvýskum
57
3.3  
Vlastný výskum
58
3.3.1  
Identifikačný proces
60
3.3.2  
Opis realizovaného experimentu
75
3.3.3  
Úlohy na rozvíjanie matematických schopností žiakov 1. ročníka ZŠ
78
3.3.4  
Kvantitatívna analýza výsledkov realizovaného experimentu
132

138

  

142
143
  
148
  
Príloha A – Dotazník pre učiteľov (pilotážny prieskum)
149
  
Príloha B – Dotazník pre učiteľov (identifikácia)
153
  
Príloha C – Dotazník pre rodičov
155
  
Príloha D - Neštandardizovaný test matematických vedomostí
157
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020