Peter Surovka


ARTETERAPIA V PROCESE SOCIÁLNEJ INTERVENCIEISBN 978-80-555-1489-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5
  
7

11
1.1  
Historický pohľad
11
1.2  
Arteterapia na Slovensku a v Českej republike
12
1.3  
Vymedzenie arteterapie
14
1.4  
Vybrané vymedzenie pojmu arteterapie
18
1.5  
Súčasný pohľad na arteterapiu
20
1.6  
Teoretické východiská arteterapie
22
1.7  
Symbolizmus ikony v umeleckom stvárnení a arteterapii
24

30
2.1  
Psychoanalyticky orientovaná arteterapia
30
2.2  
Arteterapia podľa C. G. Junga
31
2.3  
Individuálna psychológia a arteterapia
33
2.4  
Tvarová psychológia a fenomenológia v arteterapii
33
2.5  
Humanistický prístup v arteterapii
35
2.6  
Postmoderna a arteterapia
37
2.7  
Spirituálno-ekologické východisko
39
2.8  
Aplikácie arteterapie
40

49
3.1  
Deti
49
3.2  
Arteterapia v detských domovoch
49
3.3  
Seniori
50
3.4  
Arteterapia s týranými a zneužívanými deťmi
51
3.5  
Arteterapia so sociálne znevýhodnenými
52
3.6  
Arteterapia s klientmi s duševnou poruchou
53
3.7  
Arteterapia s mentálne postihnutými jedincami
54
3.8  
Arteterapia s autistickými pacientmi
55
3.9  
Arteterapia s jedincami s telesným alebo zmyslovým postihnutím
56
3.10  
Arteterapia s príslušníkmi pomáhajúcich profesií
57

58
4.1  
Základné požiadavky na osobnosť arteterapeuta
60
4.2  
Kvalifikačné predpoklady pre výkon profesie artetrapeuta
65
4.3  
Odborná pripravenosť a etický kódex arteterapeuta
68
4.4  
Analýza vzťahu klienta a arteterapeuta
68
4.5  
Charakteristika arteterapeutického procesu
76

  
Praktická časť

82
82
5.1  
Cieľ výskumu
82
5.2  
Predmet výskumu
82
5.3  
Výskumné metódy a postupy
82
5.4  
Výskumná vzorka
83
5.5  
Výskumné hypotézy
83
5.6  
Vyhodnotenie údajov
84
5.7  
Zhrnutie výskumu
105

  

107
109
111
  
117
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020