Alžbeta Suhányiová, Martina Mokrišová, Jarmila Horváthová, Mária Jusková


ÚčtovníctvoISBN 978-80-555-1074-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

6

10

28
3.1  
MAJETOK
28
3.2  
ZDROJE KRYTIA MAJETKU
37

43
4.1  
OCEŇOVANIE KU DŇU USKUTOČNENIA ÚČTOVNÉHO PRÍPADU
44
4.2  
OCEŇOVANIE KU DŇU, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
48

51
5.1  
SÚVAHA
52
5.2  
FORMA SÚVAHY
56
5.3  
DRUHY SÚVAH
57

59
6.1  
SÚVAHOVÉ (NEPÔSOBIACE) HOSPODÁRSKE OPERÁCIE
60
6.2  
VÝSLEDKOVÉ (PÔSOBIACE) HOSPODÁRSKE OPERÁCIE
63
6.2.1  
Náklady
64
6.2.2  
Výnosy
65
6.3  
VZNIK VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
67

71
7.1  
ÚČTOVANIE NA SÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
72
7.2  
ÚČTOVANIE NA VÝSLEDKOVÝCH ÚČTOCH
78
7.3  
DRUHY ÚČTOV
82

88

93
9.1  
ÚČTOVNÉ DOKLADY
94
9.2  
ÚČTOVNÉ KNIHY
98
9.2.1  
Denník
98
9.2.2  
Hlavná kniha
100
9.3  
OPRAVY ÚČTOVNÝCH ZÁZNAMOV
101
9.4  
UCHOVÁVANIE A OCHRANA ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE
103

105

115
11.1  
SÚVAHA
121
11.2  
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
124
11.3  
POZNÁMKY
126

12  
VÝROČNÁ SPRÁVA

130

132

134
14.1  
REGISTER ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK
134
14.2  
ĎALŠIE POVINNOSTÍ SÚVISIACE SO ZVEREJNENÍM ÚDAJOV Z ÚČTOVNÍCTVA
136

138
15.1  
OBSTARANIE DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU A DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZARADENIE DO POUŽÍVANIA
138
15.2  
ODPISOVANIE DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU A DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
141
15.3  
VYRADENIE DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU A DLHODOBÉHO MAJETKU
143

145
16.1  
ÚČTOVANIE ZÁSOB SPÔSOBOM A
145
16.1.1  
Účtovanie zásob materiálu a tovaru spôsobom A
146
16.1.2  
Účtovanie zásob vlastnej výroby spôsobom A
148
16.2  
ÚČTOVANIE ZÁSOB SPÔSOBOM B
149

151
17.1  
ÚČTOVANIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI A ÚČTOVANIE CENÍN
151
17.2  
ÚČTOVANIE NA BANKOVÝCH ÚČTOCH
154

156
18.1  
ÚČTOVANIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV Z OBCHODNÝCH VZŤAHOV
156
18.2  
ZÚČTOVACIE VZŤAHY SO ZAMESTNANCAMI
162
18.3  
ÚČTOVANIE DANÍ
167
18.4  
ÚČTOVANIE FINANČNÝCH ZÁVÄZKOV
171

174
19.1  
ÚČTOVANIE ZVÝŠENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA
175
19.2  
ÚČTOVANIE ZNÍŽENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA
175
19.3  
ÚČTOVANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
176

179
  
180
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020