Elvíra Dudinská, Miroslav Foret, Róbert Štefko, Peter Šimegh


Základy marketinguISBN 80-225-1222-2 (tlačená verzia)


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

7
1.1  
Marketing ako postoj podnikateľského subjektu
8
1.2  
Marketing ako funkcia
8
1.3  
Historický vývoj spoločnosti a marketing
16
  
Kontrolné otázky

20
2.1  
Marketingové mikroprostredie
21
2.2  
Makroprostredie
28
2.3  
Proces monitorovania prostredia
31
  
Kontrolné otázky

34
3.1  
Aké množstvo poznatkov potrebujeme?
36
3.2  
Marketingový informačný systém
39
3.3  
Zdroje marketingového informačného systému
41
3.4  
Etické aspekty marketingového výskumu
47
  
Kontrolné otázky

49
4.1  
Model „4P“
49
4.2  
Model „4C“
51
4.3  
Analýza marketingového mixu
52
  
Kontrolné otázky

56
5.1  
Klasifikácia produktov
59
5.2  
Výrobková politika
61
5.3  
Inovácia výrobkov
66
5.4  
Skracovanie životného cyklu
76
  
Kontrolné otázky

89
6.1  
Marketingové distribučné cesty
89
6.2  
Stratégia používaná v marketingovom kanáli
93
6.3  
Politika miesta
102
  
Kontrolné otázky

104
7.1  
Postavenie ceny v marketingovom mixe
104
7.2  
Princípy a účel cenovej politiky
107
7.3  
Stanovenie ceny produktu
110
7.4  
Vybraté moderné metódy marketingovej tvorby ceny
120
  
Kontrolné otázky

127
8.1  
Propagácia
127
8.2  
Reklama
128
8.3  
Podpora predaja
133
8.4  
Osobný predaj
134
8.5  
Public relations
136
8.6  
Direct marketing
139
8.7  
Internet
141
  
Kontrolné otázky

143
9.1  
Služby a ich špecifické vlastnosti
143
9.2  
Marketingové nástroje využívané v maloobchodných službách
145
9.2.1  
Produktová politika v maloobchodných službách
145
9.2.2  
Cenová politika
150
9.2.3  
Komunikačný mix v maloobchodných službách
155
9.2.4  
Maloobchodná predajňa a jej atmosféra
166
  
Kontrolné otázky

172
10.1  
Marketingový plán a jeho užitočnosť
172
10.2  
Etapy prípravy marketingového plánu
176
10.3  
Analýza situácie
178
10.4  
Štruktúra plánu
181
  
Kontrolné otázky

183
11.1  
Etika v marketingu
183
11.2  
Etické kódexy, ich funkcia a význam
184
11.3  
Etický kódex AMA
184
11.4  
Podniková a marketingová kultúra
186
  
Kontrolné otázky

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020