Ľubica Rybárová, Iveta Ondriová, Anna Sinaiová, Alena Schlosserová


Starostlivosť o novorodencaISBN 978-80-8068-662-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

  

6

7
1.1  
Charakteristika novorodeneckého oddelenia, organizácia práce sestry, vybavenie oddelenia
8
1.2  
Ošetrovateľská a zdravotná dokumentácia novorodenca
11

13
2.1  
Posúdenie stavu novorodenca
14
2.1.1  
Anamnéza
18
2.1.2  
Fyzikálne vyšetrenie novorodenca
19
2.1.3  
Posúdenie interakcie medzi matkou/rodičmi a dieťaťom
25
2.2  
Ošetrovateľská diagnostika v neonatológii
25
2.3  
Plánovanie
26
2.4  
Intervencie sestry
28

30
3.1  
Adaptačné mechanizmy
30
3.2  
Ošetrenie novorodenca po narodení
33
3.3  
Orientačné vyšetrenia novorodenca
34
3.4  
Charakteristika fyziologického novorodenca
35
3.5  
Starostlivosť o fyziologického novorodenca
35

39
4.1  
Predčasne narodený novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou
40
4.1.1  
Charakteristika predčasne narodeného novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou
40
4.1.2  
Starostlivosť o predčasne narodeného novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou
41
4.2  
Hypotrofický novorodenec
43
4.2.1  
Charakteristika hypotrofického novorodenca
44
4.2.2  
Starostlivosť o hypotrofického novorodenca
44

46
5.1  
Poruchy respiračného systému
46
5.1.1  
Asfyktický syndróm
46
5.1.2  
Syndróm dychovej tiesne
49
5.1.3  
Syndróm hyalínových membrán
50
5.1.4  
Bronchopulmonálna dysplázia
51
5.2  
Choroby nervového systému novorodencov
52
5.2.1  
Intraventrikulárne krvácanie
53
5.2.2  
Subarachnoidálne krvácanie
53
5.3  
Retinopatie nedonosených novorodencov
54

55
6.1  
Charakteristika novorodenca diabetickej matky
55
6.2  
Starostlivosť o novorodenca diabetickej matky
56

57

60

64

66
10.1  
Opatrenia pred pôrodom
66
10.2  
Opatrenia pred pôrodom
67
10.3  
Postup pri resuscitácii novorodenca
72
10.3.1  
Úvodná stabilizácia
72
10.3.2  
Zaistenie dýchania – ventilácia
75
10.3.3  
Zaistenie cirkulácie – nepriama masáž srdca
78
10.3.4  
Medikamentózna resuscitácia – farmakoterapia
80

86

98
12.1  
Metabolizmus bilirubínu u plodu a novorodenca
98
12.2  
Chorobné stavy spojené s hyperbilirubinémiou vo včasnom novorodeneckom období
99
12.3  
Toxicita bilirubínu
99
12.4  
Fyziologický ikterus
100
12.5  
Patologický ikterus
100
12.6  
Hemolytická choroba plodu a novorodenca
101
12.7  
Fototerapia
103

107
13.1  
Klasifikácia pôrodných poranení
107

113
14.1  
Vrodené chyby tváre a krku
114
14.2  
Vrodené chyby gastrointestinálneho traktu
117
14.3  
Vrodené chyby centrálneho nervového systému
118
14.4  
Vrodené vývinové chyby uropoetického systému
121
14.5  
Vrodené vývinové chyby dýchacích ciest
122
14.6  
Vrodené vývojové chyby srdca
123
14.7  
Vrodené vývinové chyby kože a podkožia
124
14.8  
Vrodené chyby končatín
125
14.8.1  
Vrodené chyby hornej končatiny
125
14.8.3  
Vrodené chyby dolnej končatiny
126
14.9  
Vrodené vývinové chyby brušnej steny
127

128
15.1  
Postupy edukácie a individuálna starostlivosť
131
15.2  
Banka ženského – materského mlieka
136

139
16.1  
Baby Friendly Hospital Initiative
139
16.2  
Rooming – in
142
16.3  
Kangaroo Care (Skin-to-skin)
144
16.4  
Bazálna stimulácia
146
16.5  
La Leche League International
150

153

156

  

159
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020