Radoslav Rusňák


Moderná rozprávka a jej detská recepciaISBN 978-80-8068-799-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
6

10
1.1  
Mýtus, rozprávka a intencia
10
1.2  
Socializačné očakávania a rozprávkový žáner
12
1.3  
Psychologické dimenzie rozprávky
14
1.4  
Rozprávka v prieniku eticko-estetických úvah
17
1.5  
Noetika žánru rozprávky
20
1.6  
Odraz filozofického myslenia v rozprávke
21

24
2.1  
Deti, dospelí a rozprávka
24
2.2  
Čitateľská skúsenosť ako predpoklad adekvátnej recepcie u dieťaťa
27
2.3  
Vyslovenie estetického stanoviska
30
2.4  
Interiorizácia a spontaneita v zážitku vnímania
33
2.5  
Jedinečnosť recepcie v literárnej komunikácii
35
2.6  
Prekoncepcie a kognitívno-psychologické zóny v detskej recepcii (J. Piaget, L. S. Vygotskij)
39

43
3.1  
Doba a rozprávka
47
3.2  
Rozprávka a dieťa
52
3.3  
Hodnotové hľadiská modernej rozprávky
56

59
4.1  
Parodicko-nonsensová rozprávka
59
4.1.1  
Ľubomír Feldek: Zelené jelene
59
4.2  
Imaginatívna rozprávka
62
4.2.1  
Dana Podracká: Yorik
63
4.3  
Symbolicko-filozofická rozprávka
66
4.3.1  
Ján Milčák: Zuzanka a pán Odilo
67
4.4  
„Didaktická“ rozprávka
70
4.4.1  
Daniel Hevier: Krajina Agord
71
4.5  
Subverzívna rozprávka
74
4.5.1  
Dušan Taragel: Rozprávka o Anči, ktorá sa neumývala a smrdela
75

79
5.1  
PIRLS 2001
79
5.2  
Čítanie 2005
80

82
6.1  
Cieľ predvýskumu
82
6.2  
Prieskumná vzorka, metodika a organizácia predvýskumu
82
6.3  
Interpretácia výsledkov predvýskumu
83
6.4  
Závery predvýskumu
86

87
7.1  
Rozprávka
87
7.2  
Recepcia
88
7.3  
Detský čitateľ (žiak 4. ročníka)
89

90
8.1  
Ciele, výskumný problém a hypotézy experimentu
90
8.1.1  
Ciele experimentu
90
8.1.2  
Výskumný problém
91
8.1.3  
Hypotézy experimentu
92
8.2  
Operačné definovanie problému
93
8.2.1  
Operačné definovanie prvého výskumného problému
93
8.2.2  
Operačné definovanie druhého výskumného problému
94

96
9.1  
Charakteristika typu experimentu
96
9.2  
Metódy merania čítania s porozumením (cloze test)
97
9.3  
Štatistické metódy spracovania výsledkov experimentu
98
9.4  
Kvalitatívne spracovanie výsledkov výskumu
99

100

101

102
12.1  
Kvantitatívna analýza výsledkov výskumu (Analýza projektových hodín)
102
12.1.1  
Ľubomír Feldek: Zelené jelene
102
12.1.2  
Kvalitatívne vyhodnotenie situácií
105
12.1.3  
Závery
107
12.1.4  
Dana Podracká: Yorik
109
12.1.5  
Kvalitatívne vyhodnotenie situácií
110
12.1.6  
Závery
111
12.1.7  
Ján Milčák: Zuzanka a pán Odilo
113
12.1.8  
Kvalitatívne vyhodnotenie situácií
115
12.1.9  
Závery
116
12.1.10  
Daniel Hevier: Krajina Agord
118
12.1.11  
Kvalitatívne vyhodnotenie situácií
119
12.1.12  
Závery
121
12.1.13  
Dušan Taragel: Rozprávka o Anči, ktorá sa neumývala a smrdela
122
12.1.14  
Kvalitatívne vyhodnotenie situácií
123
12.1.15  
Závery
125
12.2  
Vyhodnotenie hypotéz
127

137

141

  

  
PRÍLOHA A
149
  
PRÍLOHA B
153
  
PRÍLOHA C
156
  
PRÍLOHA D
160
  
PRÍLOHA E
164
  
PRÍLOHA F 1
167
  
PRÍLOHA F 2
168
  
PRÍLOHA G 1
169
  
PRÍLOHA G 2
170
  
PRÍLOHA H
171
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020