Martin Rovňák, Peter Adamišin


Databázové a informačné systémy pre životné prostredieISBN 978-80-555-0487-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
7
  
8

9
1.1  
Informatika a informácia
9
1.2  
Od environmentálnych dát k environmentálnym informáciám
10
1.3  
Rozdelenie informácií z pohľadu potrieb manažéra
15
1.4  
Informačný systém a databázová technológia
16
1.5  
Právo na prístup k environmentálnym informáciám
19

21
2.1  
Manažment informácií
21
2.2  
Rozdelenie informačných systémov podľa zamerania
23
2.3  
Informačné systémy podnikov
24
2.3.1  
Vývojové trendy v informačných systémoch podnikov
25
2.3.2  
Informačný systém podniku
26
2.3.3  
Modely informačných systémov podniku
27
2.4  
Náklady spojené s implementáciou informačných systémov a ekonomická efektívnosť ich zavádzania
31

33
3.1  
História databázových systémov
33
3.2  
Hlavné časti databázových systémov
34
3.3  
Požiadavky na databázový systém
39
3.4  
Výhody databázových systémov
42
3.5  
Rozdelenie databázových systémov
42
3.6  
Architektúra databázových systémov
47
3.7  
Dátové modely
49
3.8  
Sémantické dátové modely
54
3.9  
Entito - relačný dátový model
56
3.9.1  
Relačné databázové systémy
60
3.9.2  
Systém riadenia relačnej bázy dát
64
3.10  
Environmentálne dátové modely
65

68
4.1   
Environmentálne informačné systémy na Slovensku
69
4.1.1  
Environmentálne informačné systémy zriaďované verejnou správou
69
4.1.2  
Informačný systém o území
92
4.1.3  
Informačný systém úradov životného prostredia špecializovanej štátnej správy
93
4.1.4  
Informačný systém o stave životného prostredia
96
4.2  
Environmentálne informačné systémy mimovládnych organizácií
97
4.3  
Environmentálne informačné systémy komerčnej sféry
97
4.4  
Environmentálne informačné systémy medzinárodných organizácií
98

107
5.1  
História geografických informačných systémov
107
5.1.1  
GIS-y v Československu
108
5.2  
Definície pojmu GIS a jeho komponentov
108
5.3  
Od geografických údajov k informáciám
113
5.4  
Údajové typy v GIS
115
5.4.1  
Priestorové a atribútové údaje
115
5.4.2  
Porovnanie vektorového a rastrového dátového modelu
118
5.4.3  
Konvertovanie dátových modelov
120
5.4.4  
Negrafická zložka GIS
120
5.5  
Zber údajov pre GIS
121
5.5.1  
Od získavania údajov po ich zber
121
5.6  
Rozdelenie metód zberu údajov
123
5.6.1  
Metódy priameho zberu údajov
124
5.6.2  
Metódy sekundárneho zberu údajov
128

133
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020