Kvetoslava Repková


Legitimita a pramene sociálnych intervencií

v kontexte sociálnej práceISBN 978-80-555-1558-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
5

1.1  
Východiskový teoretický koncept
8
1.2  
Vybrané pojmy
10
1.3  
Typológia sociálnych intervencií
19
1.3.1  
Dichotomická povaha typológií sociálnych intervencií
19
1.3.2  
Limity dichotomických typológií
23

2.1  
Prístupy k sociálnej politike
26
2.2  
Diverzita pomáhajúcich disciplín v sociálnej oblasti
29

33
3.1  
Vymedzenie legitimity
33
3.2  
Legitimita zasahovania do života ľudí
33
3.3  
Legitimita sociálno-politických dokumentov
34
3.4  
Legitimita sociálnych intervencií
36

39
4.1  
Materiálne pramene sociálnych intervencií
39
4.1.1  
Sociálno-politický kontext sociálnych intervencií
40
4.1.2  
Behaviorálne aspekty prameňov sociálnych intervencií
46
4.2  
Gnozeologické aspekty sociálnych intervencií
48
4.2.1  
Sociálno-politické dokumenty a legislatíva
48
4.2.2  
Vedeckovýskumné poznatky
49
4.3  
Formálne aspekty sociálnych intervencií
52

5.1  
Technika „rodného listu sociálnej intervencie“
61
5.2  
Príklady využitia techniky „rodného listu sociálnej intervencie“
63

  

71
72
  
76

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020