Alena Prídavková, Dominika Štefková


Riešiteľské stratégie matematických úloh v edukácii nadaných žiakovISBN 978-80-555-0968-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
4
  
5

7
1.1  
História skúmania nadania
7
1.2  
Nadanie a talent
10
1.3  
Definície nadania
12
1.4  
Modely nadania
14
1.5  
Druhy nadania
17
1.5.1  
Matematické nadanie
18
1.6  
Charakteristika nadaného žiaka mladšieho školského veku
19
1.6.1  
Problémové prejavy nadaných žiakov
23
1.6.2  
Matematicky nadaný žiak mladšieho školského veku
24
1.7  
Edukácia nadaných žiakov na Slovensku
26
1.8  
Matematika a nadaný žiak
28
1.8.1  
Tvorivosť v matematike
31
1.9  
Divergentné úlohy
35
1.9.1  
Riešiteľské stratégie matematických úloh
36

43
2.1  
Formulácia výskumného problému, cieľov a hypotéz výskumu
43
2.2  
Metódy a etapy výskumu
45
2.3  
Opis pilotného výskumu
46
2.4  
Charakteristika a opis realizovaného výskumu
49
2.4.1  
Charakteristika a opis vstupného testovania
49
2.4.2  
Charakteristika a opis experimentálneho pôsobenia
58
2.4.3  
Kvalitatívna analýza písomných žiackych riešení problémových úloh
60
2.4.4  
Charakteristika a opis výstupného testovania
107
2.5  
Analýza a interpretácia výsledkov realizovaného výskumu
111
2.6  
Závery a odporúčania pre skúmanie v danej oblasti
121

  

125
  
126
127
134
136
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020