Juraj Mihalčín, Milan Mikuš


Koordinačné schopnosti spájania pohybových činnostíISBN 978-80-8068-945-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

4

  

5

6

9
2.1  
Miesto koordinačných schopností spájania pohybových činností v štruktúre koordinačných schopností
9
2.2  
Základné definície, charakteristiky
10
2.3  
Pohybový celok
13
2.4  
Reťazce herných činností jednotlivca v športových hrách
14

18
3.1  
Senzitívne obdobia na rozvoj koordinačných schopností
18
3.2  
Stručná charakteristika vývinových trendov v testoch koordinačných schopností spájania pohybových činností
18
3.3  
Plánovanie rozvoja koordinačných schopností
23
3.4  
Metodika rozvoja koordinačných schopností spájania pohybových činností
23
3.5  
Príklady koordinačných cvičení
26
3.6  
Príklady blokov koordinačných cvičení
30

36

74
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020