Eva Michaeli


REGIONÁLNA GEOGRAFIA SLOVENSKEJ REPUBLIKYISBN 978-80-555-1393-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

6

9
2.1  
GEOLOGICKÝ VÝVOJ ZÁPADNÝCH KARPÁT
9
2.2  
GEOLOGICKÁ STAVBA ZÁPADNÝCH KARPÁT
11
2.2.1  
Panonidy – Vnútorné Karpaty
12
2.2.1.1  
Slanikum
12
2.2.2  
Slovakidy – Centrálne Karpaty
12
2.2.2.1  
Gemerikum
12
2.2.2.2  
Veporikum
13
2.2.2.3  
Tatrikum
14
2.2.3  
Polonidy – Vonkajšie Karpaty
15
2.2.3.1  
Vahikum
15
2.2.3.2  
Oravikum
15
2.2.3.3  
Beskydikum
16
2.2.4  
Stratovulkanické štruktúry
16
2.2.5  
Neogénne depresie
17
2.2.6  
Kvartérne sedimenty
18

3  

19
3.1  
TYPY GEORELIÉFU
19
3.1.1  
Georeliéf vrásovo-zlomových štruktúr
20
3.1.1.1  
Georeliéf príkrovových pohorí
20
3.1.1.2  
Georeliéf štruktúrnych panví
22
3.1.2  
Georeliéf vulkanických štruktúr
22
3.1.3  
Morfoskulptúrne typy georeliéfu podľa modelačného média
23
3.1.3.1  
Riečny georeliéf
23
3.1.3.2  
Formy georeliéfu svahovej modelácie
25
3.1.3.3  
Krasový georeliéf
27
3.1.3.4  
Glaciálny georeliéf
30
3.1.3.5  
Kryogénny georeliéf
32
3.1.3.6  
Eolický georeliéf
32
3.1.3.7  
Biogénny georeliéf
33
3.1.3.8  
Antropogénny georeliéf
35
3.2  
VÝŠKOPIS
37

4  

39
4.1  
KLIMATICKÉ ČINITELE
39
4.2  
CHARAKTERISTIKA HODNÔT KLIMATICKÝCH PRVKOV
39
4.3  
KLIMATICKÁ REGIONALIZÁCIA
42

5  

46
5.1  
POVRCHOVÉ VODY
46
5.1.1  
Povrchové vody tečúce
46
5.1.1.1  
Povodie Dunaja
47
5.1.1.2  
Povodie Visly
51
5.1.1.3  
Vodnosť a vodný režim našich riek
52
5.1.2  
Povrchové vody stojaté
53
5.2  
PODPOVRCHOVÉ VODY
58
5.2.1  
Obyčajné podzemné vody
58
5.2.1.1  
Hydrogeologický celok kryštalinika a efuzívnych sopečných hornín
59
5.2.1.2  
Hydrogeologický celok sedimentárnych formácii
59
5.2.2  
Minerálne vody
62
5.2.2.1  
Regionalizácia minerálnych vôd na našom území
63

6  

72
6.1  
PÔDNE DRUHY
72
6.1.1  
Piesočnaté a hlinito-piesočnaté pôdy
73
6.1.2  
Piesočnato-hlinité pôdy
73
6.1.3  
Hlinité pôdy
73
6.1.4  
Ílovito-hlinité a ílovité pôdy
73
6.2  
PÔDNE TYPY
74
6.2.1  
Priestorová štruktúra pôdneho krytu
75
6.2.1.1  
Pôdy nížin
75
6.2.1.2  
Pôdy kotlín a pohorí
77
6.2.1.3  
Kultizeme, intoxikované a devastované pôdy
81
6.3  
ÚRODNOSŤ PÔD
82

85
7.1  
VÝVOJ RASTLINSTVA NA NAŠOM ÚZEMÍ OD KONCA TREŤOHÔR
85
7.2  
NÁČRT ANTROPOGÉNNYCH VPLYVOV NA VEGETÁCIU
87
7.3  
RELIKTNÉ A ENDEMICKÉ DRUHY
88
7.4  
FYTOGEOGRAFICKÉ ZARADENIE A ČLENENIE ÚZEMIA
89
7.4.1  
Pannonicum
89
7.4.1.1  
Eupannonicum
89
7.4.1.2  
Matricum
91
7.4.2  
Carpaticum occidentale
92
7.4.2.1  
Praecarpaticum
92
7.4.2.2  
Eucarpaticum
94
7.4.2.3  
Intracarpaticum
96
7.4.2.4  
Beschidicum occidentale
97
7.4.2.5  
Beschidicum orientale
97
7.4.3  
Carpaticum orientale
98
7.5  
PRIESTOROVÁ DIFERENCIÁCIA VEGETÁCIE A JEJ ROZŠÍRENIE
98

103
8.1  
HLAVNÉ ZLOŽKY NAŠEJ FAUNY PODĽA PÔVODU
103
8.2  
RELIKTY TREŤOHORNEJ A GLACIÁLNEJ FAUNY A ENDEMITY SÚČASNEJ FAUNY
104
8.3  
ZOOGEOGRAFICKÉ ČLENENIE
106
8.3.1  
Zóna živočíšstva stepí
107
8.3.2  
Zóna živočíšstva listnatých lesov
109
8.3.2.1  
Provincia Karpaty
109
8.3.2.1.1  
Západokarpatská subprovincia
109
8.3.2.1.2  
Východokarpatská subprovincia
111

  

113
128
  
134
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020