Marek Lukáč (ed.)


Kontexty edukácie dospelej rómskej populácie

Zborník príspevkov z elektronickej medzinárodnej vedeckej konferencieISBN 978-80-555-1573-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

  
Integrácia Rómov – mýtus či realita?
Integration of Roma – myth or reality?
BEÁTA BALOGOVÁ

5

  
Andragogika jako vzdělávání dospělých a filozofie – některé metody používané ve výuce
Andragogy as education of adults and philosophy – some educational methods
JAROSLAV BALVÍN

14

  
Prevencia sociálno-patologických javov na špeciálnych základných školách
Prevention of social-pathological phenomena in special schools
MARTIN HAMADEJ

33

  
Strategia integracji / inkluzji Romów – część edukacyjna programu dla Wrocławia, Polska
The stragegy of integration / inclusion of Roma – the educational part of the program for Wroclaw, Poland
ŁUKASZ KWADRANS

47

  
Informálne učenie dospelých marginalizovaných Rómov a trh práce
Informal learning of adult marginalized Roma and labour market
MAREK LUKÁČ, SILVIA LUKÁČOVÁ

61

  
Niekoľko poznámok k problematike vzdelanostnej úrovne Rómov na Slovensku na základe výsledkov Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013
Some remarks on the issue of educational level of the Roma in Slovakia based on the results of Atlas of roma communities in Slovakia 2013
ALEXANDER MUŠINKA

71

  
Vzdelávaním k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít
Through education to inclusion of pupils from marginalized roma communties
ALICA PETRASOVÁ

79

  
Náčrt konceptu individualizácie edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít
An outline of concept of individualisation of education of adult Roma from marginalized communities
IVANA PIROHOVÁ

102

  
Detský naivný realizmus v rómskej komunite
Naive realism of children in the Roma community
MARTA UBERMAN

115

  
Medzigeneračné učenie ako potenciál zmeny exklúzie v edukácii (dospelých) Rómov
Intergenerational Learning as a Mean of Change against Exclusion of (Adult) Roma in Education
BARBORA VANĚK

123
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019