Tatiana Čarnoká, Eva Kovaľová


Motivácia pacienta v dentálnej hygieneISBN 978-80-8068-740-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

  

4
  
1 Pojem motivácia
4
  
2 Sila motivácie
7
  
3 Znaky motivácie
7
  
4 Teórie motivácie
7
  
5 Motivácia pracovného konania
8
  
6 Obohacovanie práce (JOB ENRICHMENT)
8
  
7 Rozširovanie pracovnej spôsobilosti (JOB ENLARGEMENT)
9
  
8 Obmeňovanie na pracovných miestach (JOB ROTATION)
9
  
9 Motivačný štýl riadenia a vedenie zamestnancov
9
  
10 Obsahové teórie
10
10.1  
Maslowova teória hierarchie potrieb
10
10.2  
Hezbergova teória dvoch faktorov
11
10.3  
Aldelferova teória
11
10.4  
McClellandova teória
12
  
11 Adamsova teória rovnosti
13
  
12 Lockova teória cieľov
13
  
13 Atributívna teória
13
  
14 Zdroje motivácie
13
  
15 Motivačné programy
14
  
16 Využívanie a zneužívanie motivácie
17
  
17 Význam motivácie
18
  
18 Osobnosť motivátora
18
  
19 Tréningový program motivátora
19
  
20 Inšpirácia je motivácia
20
  
21 Motivácia pacienta
20
  
22 Ako „motivovať“ pacienta?
22
  
23 Základy správania sa
23
  
24 Komunikácia s pacientom
23
  
25 Prečo a kedy „motivovať“ pacienta?
24
  
26 Ako vysvetliť pojmy kaz a parodontitis
25
  
27 Ako motivovať pacienta s chorým parodontom?
26
  
28 Rozhovor s pacientom
26
28.1  
Ako vzniká ochorenie parodontu a ako vzniká zubný kaz?
26
28.2  
Ako sa dá liečiť ochorenie parodontu?
29
28.3  
Ako sa dá predchádzať vzniku a pokračovaniu ochorenia parodontu?
30
  
29 Nácvik čistenia chrupu a výchova k hygienickým návykom
32
  
30 Vedenie rozhovoru
36
  
31 Nedostatky v komunikácii
37
  
32 Dentálny hygienik, Preventistka
37
  
33 Hygienická fáza
38
  
34 Psychologické aspekty ošetrenia dieťaťa
40
  
35 Prevencia proti strachu
42
  
36 Komunikácia s deťmi
42
  
37 Trinásť typov proti strachu z ošetrenia
44
  
38 Zdravotná výchova
45
48
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020