Martin Klimovič


Tvorivé písanie v mladšom školskom vekuISBN 978-80-555-0178-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
6

  
I. TEORETICKÁ ČASŤ PRÁCE

7
9
1.1  
Od výskumu (tvorivého) myslenia k výskumu (tvorivého) jazyka a (tvorivej) reči
10
1.1.1  
Jazyková/rečová tvorivosť, tvorivosť v jazyku/reči
13
1.2  
Verbálna kreativita a komunikačná kompetencia
16
1.2.1  
Verbálna kreativita a jazyková subkompetencia
21
1.2.2  
Verbálna kreativita a rečová subkompetencia
21
1.2.3  
Verbálna kreativita a diskurzná subkompetencia
23
1.2.4  
Verbálna kreativita a strategická subkompetencia
25
1.2.5  
Verbálna kreativita a sociokultúrna subkompetencia
25
1.3  
Zhrnutie
26

27
2.1  
Čo je tvorivé písanie?
27
2.2  
Základné princípy tvorivého písania
33
2.2.1  
Proces verzus produkt
34
2.2.2  
Intuícia verzus ratio
42
2.3  
Tvorivé písanie ako kreatívny rozvojový program
47
2.3.1  
Prokreatívne dimenzie tvorivého písania
49
2.4  
Tvorivé písanie a primárna škola
57
2.4.1  
Tvorivé písanie a vyučovanie materinského jazyka
59
2.4.2  
Tvorivé písanie a komunikačno-slohová výchova
60
2.4.3  
Tvorivé písanie a vyučovanie literatúry
62
2.4.4  
Tvorivé písanie ako prierezová téma
64
2.5  
Zhrnutie
66

67
3.1  
Doterajšie prístupy k analýze textu
67
3.1.1  
Analýza textu ako súčasť hodnotenia kreativity jedinca
68
3.1.2  
Lingvistická analýza textu
71
3.1.2.1  
Koncepcia výrazových kvalít textu
75
3.2  
Zhrnutie
79

  
II. VÝSKUMNÁ ČASŤ PRÁCE

80
4.1  
Metodológia výskumu
81
4.1.1  
Vymedzenie výskumného problému
81
4.1.2  
Ciele výskumu
81
4.1.3  
Výskumný plán
82
4.1.4  
Formulácia výskumných hypotéz
83
4.1.5  
Výber a charakteristika vzorky
86
4.1.6  
Výber výskumných metód
87
4.2  
Výsledky vstupného testovania verbálnej kreativity a verbálnej produkcie žiakov 3. ročníka ZŠ
89
4.2.1  
Výsledky vstupného testovania verbálnej kreativity
89
4.2.2  
Výsledky vstupného testovania verbálnej produkcie
94
4.2.2.1  
Súvislosť
95
4.2.2.2  
Zážitkovosť
100
4.2.2.3  
Naratívna štruktúra textu
106
4.3  
Spôsob výberu experimentálnej skupiny a kontrolných skupín
111
4.4  
Výsledky výstupného testovania verbálnej kreativity a verbálnej produkcie žiakov 4. ročníka ZŠ
114
4.4.1  
Výsledky výstupného testovania verbálnej kreativity (kvantitatívne ukazovatele)
115
4.4.2  
Výsledky výstupného testovania verbálnej produkcie (kvantitatívne ukazovatele)
116
118
4.5.1  
Porovnanie výsledkov vstupného a výstupného testovania verbálnej kreativity
118
4.5.1.1  
Fluencia
119
4.5.1.2  
Flexibilita
121
4.5.1.3  
Originalita
122
4.5.2  
Porovnanie výsledkov vstupného a výstupného testovania verbálnej kreativity produkcie
123
4.5.2.1  
Zmeny v súvislosti výrazu
125
4.5.2.2  
Zmeny v zážitkovosti výrazu
130
4.5.2.3  
Zmeny v naratívnej štruktúre textu
135
4.6  
Overovanie hypotéz
139
4.6.1  
Vzťah tvorivého písania a verbálnej kreativity
139
4.6.2  
Vzťah tvorivého písania a verbálnej produkcie
142
4.7  
Diskusia
145
4.8  
Zhrnutie výsledkov výskumu a odporúčania pre prax
154

  

157
160

  
Prílohy

  
Zoznam príloh:
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020