Ján Junger


TELESNÝ A POHYBOVÝ ROZVOJ DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKUISBN 978-80-555-1135-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
5

6

10
2.1  
Senzitívne obdobia motorického rozvoja detí predškolského veku
10
2.2  
Charakteristika a štruktúra pohybových schopností
18
2.3  
Diagnostika telesných a pohybových predpokladov detí predškolského veku
22

32
3.3  
Úlohy výskumu
32
3.1  
Cieľ výskumu
32
3.2  
Hypotézy výskumu
32

33
4.1  
Charakteristika súboru
33
4.2  
Organizácia výskumu
36
4.3  
Metódy získavania a spracovania údajov
37

46

55
6.1  
Kondičné schopnosti
55
6.1.1  
Silové schopnosti
55
6.1.2  
Vytrvalostné schopnosti
65
6.1.3  
Rýchlostné schopnosti
78
6.2  
Koordinačné schopnosti
83
6.2.1  
Rovnováhové schopnosti
84
6.2.2  
Reakčné schopnosti
87
6.2.3  
Kinesteticko-diferenciačné schopnosti
88
6.2.4  
Priestorovo-orientačné schopnosti
91

93

  

100

102

109

111

  

113
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020