Mária Dupkalová (ed.), Imrich Ištvan (ed.)


Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorantov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov Prešov 2011ISBN 978-80-555-0482-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
4
  
5

  
1.sekcia: MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA A JEJ INOVÁCIE

  
BRAJEROVÁ, Ľubomíra
Formovanie identity rómskeho dieťaťa
14
  
BUTOROVÁ, Katarína
Študijné pobyty v zahraničí ako nástroj multikultúrneho skúsenostného vzdelávania
19
  
ČEMEZ, Alexander
Multikulturálna výchova a identita v strednej Európe
24
  
DROBNÁ, Daniela
Zahraniční študenti – príležitosti a výzvy multikultúrneho prístupu
32
  
ĎUREK, Stanislav
Kríza hodnôt ako symptóm konzumnej kultúry
40
  
DARULOVÁ, Jolana; KOŠTIALOVÁ, Katarína
Inovácie multikultúrnej výchovy v kontextoch kultúr národnostných menšín
47
  
KOSTOLNÍKOVÁ, Hana
Tolerancia za múrmi školy
53
  
ORAVEC, Tomáš
Multikultúrna výchova a hudba ako metóda a prostriedok rozvoja kultivovanej osobnosti
59
  
POLÁKOVÁ, Stanislava
Výchova k multikultúre aj počas vyučovacieho procesu
66
  
ŠIŇANSKÁ, Katarína; DANKOVÁ, Miroslava
Význam inklúzie a integrácie rómskych detí v procese vzdelávania
70
  
ZALČÍKOVÁ, Lucia
Aký učiteľ, taká škola, taký žiak
79

  
2.sekcia: PEDAGOGIKA VOĽNÉHO ČASU V PREMENÁCH DOBY

  
BALÍK, Ján
Realizácia preventívneho výchovného systému v diecéznych centrách života mládeže
86
  
BROKEŠ, Vladislav
Prvky etickej výchovy v práci s mládežou
95
  
CIVÁŇOVÁ, Slávka
Neformálne vzdelávanie o divadle ako aktívne trávenie voľného času (prípadová štúdia)
102
  
DROZDOVÁ, Slávka
Metamorfózy voľného času v historických epochách
113
  
DZIVÝ BALUCHOVÁ, Ľubomíra
Masmédiá v intenciách sféry voľného času
122
  
KOCOVÁ, Nataša
Problémy a perspektívy voľného času
126
  
KUPCOVÁ, Veronika
Záujmové vzdelávanie dospelých v premenách doby
132
  
SCHUSTEROVÁ, Iveta
Vybrané voľnočasové aktivity v kontexte copingových stratégií
141
  
SZIRMAIOVÁ, Mária
Historický exkurz pedagogikou voľného času
151
  
TÖRÖKOVÁ, Zuzana
Televízne programy pre deti a mládež vo vysielaní Slovenskej televízie v Bratislave, ako jedna z možností zmysluplného využitia voľného času
156
  
ŽIAKOVÁ, Elena; SCHUSTEROVÁ, Iveta
Influence of eeg biofeedback on motor abilities of children measured with paness test
162

  
3.sekcia: UČITEĽ A PEDAGOGICKÁ PROFESIA

  
ČEPELOVÁ, Slávka; HERETIK, Anton; KOŠŤALOVÁ, Lucia
Učiteľ + Informačné – Komunikačné technológie =?
169
  
GLUCHMANOVÁ, Marta
Profesijná etika v učiteľskom povolaní
175
  
HOLUBKOVÁ, Kristína; GLASOVÁ, Mária
Stratégie podpory školskej úspešnosti v diskurze učiteľov
186
  
HOMZA, Jozef
Postavenie učiteľa na vyučovacej hodine podporovanej počítačom
195
  
HUČKOVÁ, Jana
Úroveň stresu a syndrómu vyhorenia u učiteľov v závislosti od štýlu vedenia školy
203
  
IŠTVAN, Imrich
Dobrý učiteľ. Tajomstvo jeho úspechu
208
  
KAČMÁROVÁ, Monika; KRAVCOVÁ Michaela
Zdroje stresu a stratégie zvládania v učiteľskej profesii
215
  
KRAJCÁROVÁ, Jana
Učiteľ a pedagogická profese – současný výtvarný pedagóg
224
  
LUKÁČOVÁ, Jana
Kariérová spokojnosť vysokoškolských učiteliek a učiteľov
230
  
MAJEROVÁ, Tatiana
Potrebujú sa začínajúci učitelia kontinuálne vzdelávať?
241
  
MANDELÍKOVÁ, Lenka
Kompetencie učiteľa z aspektu lingvistiky
247
  
MURÁRIKOVÁ, Petra
The moral nature of teacher´s profession
255
  
PASTERNÁKOVÁ, Lenka; LACA, Slavomír
Ponímanie osobnosti učiteľa v súčasnej škole
261
  
PLÁTKOVÁ OLEJÁROVÁ, Gabriela:
K niektorým didaktickým metódam vyučovania etickej výchovy v kontexte osobnosti učiteľa etickej výchovy
266
  
POTAŠOVÁ, Júlia
Sociálno - psychologické aspekty pedagogickej interakcie. Vzťah učiteľ – žiak
276
  
SEDLÁK VENDELOVÁ, Natália; GAJDOŠOVÁ, Vladimíra
Rodové stereotypy v presvedčeniach a v práci učiteliek materských škôl
287
  
STRÝČKOVÁ, Zuzana
Násilie v profesii učiteľa
296
  
ŠUVEROVÁ, Silvia
Interpersonálne kompetencie učiteľa vo vzťahu k rodičom dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
307
  
TATARKO, Michal
Hľadanie motivácie vo výučbe cudzích jazykov
315
  
TVRDÍK, Miroslav
Sociálny pedagóg a jeho profesijné kompetencie
321
  
VIRČÍKOVÁ, Mária
Učiteľ a jeho štýly vo vyučovacom procese
327
  
WÓJCIK, Katarzyna
The outlook for the employment of educational studies graduates
336

  
4.sekcia: DIDAKTIKA V TEÓRII A PRAXI

  
BABINOVÁ, Martina
Smer inklúzie v edukácii v niektorých Európskych krajinách
342
  
BALÁŽOVÁ, Jana
Vyhodnotenie sociometricko-ratingového dotazníka so zameraním na žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (švvp)
347
  
BELEŠOVÁ, Mária
Žiakovo poňatie čítania a písania
354
  
BEŇO, Miroslav; OŽVOLDOVÁ, Miroslava
Aplikácia stratégie inte-l v tematickom celku mechanika
360
  
CÁDROVÁ, Katarína
Integrácia viacjazyčnosti v primárnom vzdelávaní
370
  
ČEKLOVSKÁ, Nadežda
Rozprávky Daniela Pastirčáka a možnosti ich recepcie v didaktickej komunikácii
375
  
DECSI, Karol; LOVRANTOVÁ, Katarína
Metóda a didaktika blendid learning a e-learning vo vyučovaní technických predmetov v akademickom prostredí na Slovensku. Prípadová štúdia
381
  
FANČOVIČOVÁ, Jana; LEŠKOVÁ, Andrea
Preferencia pitiev univerzitnými študentmi: virtuálna pitva verzus reálna pitva
388
  
FELDMANNOVÁ, Andrea
Jak je chápaná motivace
394
  
FISCHER, Daniela
Maturitná skúška na strednej pedagogickej škole „včera a dnes.“
402
  
GERHÁTOVÁ, Žaneta; OŽVOLDOVÁ, Miroslava
Projektové vyučovanie s využitím integrovaného e-learningu – nová cesta zvyšovania úrovne prírodovednej gramotnosti žiakov
415
  
HALÁS, Ondrej
Informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese
425
  
HALČIN, Michal
Vyučovanie populárnej hudby na ZŠ a ZUŠ
433
  
HANDLOVSKÁ, Ivica; GARLÁTY, Viliam
Alternatívne prístupy vo vyučovaní techniky v podmienkach slovenských základných škôl
440
  
HUDECOVÁ, Jana
Problémové úlohy v edukačnom procese
450
  
HVOZDÍKOVÁ, Silvia
Foreign Language Acquisition and ADHD Learners at Primary Level of Education
461
  
CHMUROVÁ, Jana; JURICOVÁ, Iveta
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE) v praxi
469
  
JAŠŠOVÁ, Miroslava; KUBOVÁ, Bernadeta
Obrazy cností v diele J.A. Komenského a C. Ripu (K problémom interpretácie)
477
  
JAVORSKÝ, Stanislav
Moderná paradigma a jej súčasná podoba v kurikule základných škôl
487
  
JURSOVÁ ZACHAROVÁ, Zlatica
Výuka anglického jazyka pomocou metódy naratívneho formátu v predškolskom zariadení
494
  
KAŠPÁRKOVÁ, Lenka
Špecifiká hodnotenia vo výučbe výtvarných predmetov v odbore grafický design na stredných odborných školách
500
  
KMEŤ, Peter
Štátny a školský vzdelávací program: Základné dokumenty kurikulárnej transformácie vzdelávania na Slovensku
506
  
KOČIŠ, Michal; KICOVÁ, Anna
Aktuálne výzvy daňového práva a ich didaktická transformácia do výučby
515
  
KOSTÚRKOVÁ, Martina
Rozvoj kritického myslenia u študentov vysokých škôl
526
  
LECHOVÁ, Petra; GANAJOVÁ, Mária
Tvorba digitálnej knižnice pre výučbu témy prírodné látky
537
  
LEŠKOVÁ BLÁHOVÁ, Adela
Environmentálna výchova bez (environmentálnej) etiky?
544
  
MARKOVÁ, Viktória
Na ceste ku komunikácii v japončine
550
  
MAYEROVÁ, Petra
Sprostredkované učenie ako forma kognitívnej stimulácie detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia
557
  
MURÁNIOVÁ, Andrea
Pedagogická diagnostika pomocou škály SAED
564
  
PEĽÁKOVÁ, Henrieta; ZAHATŇANSKÁ, Mária
Hľadanie cieľov výchovy a vzdelávania v súčasnej škole
573
  
PILLINGOVÁ, Martina
Didaktická vybavenosť aktuálnych učebníc dejepisu pre stredné odborné školy na Slovensku, Česku a Maďarsku
583
  
PIŠOVÁ, Eva
Vplyv zavedenia štátnych maturít na výučbu angličtiny na českých stredných školách
594
  
PITOŇÁK, Ján
Interpretačné priezory vo vyučovaní
604
  
PITOŇÁKOVÁ, Slávka
Jazykové aspekty marketingu
610
  
SEČKOVÁ, Júlia
Tvorba a implementácia digitálnej knižnice pre výučbu prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu
614
  
SMATANOVÁ, Jana
Školstvo na Liptove v r. 1919
622
  
SUCHÁ, Ivana
Otázky environmentálnej výchovy na prvom stupni základnej školy
629
  
VATEROVÁ, Petra
Využitie zoosemiotických znakov pri narušenom vývine reči v rannom veku detí
638
  
ZRNÍKOVÁ, Petra
Miesto čítania s porozumením vo vzdelávaní na 1. a.2. stupni ZŠ
648
  
ŽOVÍNOVÁ, Michaela; OŽVOLDOVÁ, Miroslava
Vzdialený a virtuálny experiment matematické kyvadlo vo výučbe
656

  

666
  
667
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020