Vladimír Fedorko


ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNEJ ŠKOLEISBN 978-80-555-1316-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
4
6
  
7

9
1.1  
Stav predmetu mravná výchova v minulosti
18
1.2  
Implementácia predmetu etická výchova do školského výchovno-vzdelávacieho systému na Slovensku
19
1.3  
Postavenie predmetu etická výchova v primárnom vzdelávaní
23
  
Otázky
30

31
2.1  
Piagetova analýza morálneho úsudku dieťaťa
32
2.1.1  
Kognitívny vývin podľa Piageta
32
2.1.2  
Teória morálneho vývoja podľa Piageta
33
2.2  
Kohlbergove štádiá morálneho vývinu
37
2.3  
Ďalšie koncepcie a teórie morálneho vývinu
45
2.3.1  
Freudovo učenie detí morálnym hodnotám
45
2.3.2  
Morálny vývoj podľa D. Bar-Tala
46
2.3.3  
Eriksonova koncepcia epigenézy psychiky
47
  
Otázky
53

54
3.1  
Etická výchova v tradičnom a súčasnom ponímaní
54
3.2  
Zložky etickej výchovy v primárnej škole
55
3.2.1  
Výchovný cieľ etickej výchovy v primárnej škole
55
3.2.2  
Obsah – výchovný program etickej výchovy v primárnej škole
56
3.2.3  
Výchovný štýl etickej výchovy v primárnej škole
62
3.2.4  
Výchovné metódy etickej výchovy v primárnej škole
63
3.2.4.1  
Ďalšie metódy etickej výchovy v primárnej škole
67
3.3  
Osobnosť učiteľa etickej výchovy v primárnej škole
68
3.3.1  
Kompetencie osobnosti učiteľa etickej výchovy v primárnej škole
72
3.3.2  
Kľúčové psychodidaktické kompetencie osobnosti učiteľa etickej výchovy v primárnej škole
74
3.3.3  
Kompetencie tvorivého učiteľa etickej výchovy v primárnej škole
77
3.4  
Kooperácia etickej výchovy v primárnej škole a rodiny
86
3.4.1  
Alternatívne možnosti efektívneho partnerstva etickej výchovy v primárnej škole a rodiny
90
  
Otázky
91

  

92
93
  
100
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020