Rastislav Feč


Vývin reakčných schopností na svetelné podnety u detí 1. – 4. ročníka základnej školyISBN 978-80-555-0176-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

  

6

  

7

  

8

10
1.1  
Zaradenie reakčného času do štruktúry pohybových schopností
10
1.2  
Rýchlostné schopnosti
14
1.2.1  
Delenie rýchlostných schopností
15
1.3  
Fyziologická charakteristika spracovania podnetovej informácie a odpovede na svetelný podnet
18
1.3.1  
Anatómia oka
18
1.3.2  
Fyziológia oka
19
1.3.3  
Biochémia videnia
21
1.3.4  
Fyziológia centrálneho spracovania informácie
25
1.3.5  
Fyziológia prenosu nervového vzruchu po nervovom vlákne
26
1.3.6  
Fyziológia svalovej kontrakcie
32
1.4  
Fyzikálne zákonitosti videnia
37
1.5  
Reakčný čas
40
1.6  
Mladší školský vek
50
1.6.1  
Telesný vývin
50
1.6.2  
Psychický vývin
52
1.7  
Reakčný čas a vek
54

56
2.1  
Cieľ
56
2.2  
Hypotézy
56
  
2.3 Úlohy výskumu
56

  

57
3.1  
Charakteristika skúmaného súboru
57
3.2  
Organizácia výskumu
57
3.3  
Metódy získavania údajov
59
3.4  
Metódy spracovania údajov
62
3.4.1  
Matematicko-štatistické metódy
62

  

64
4.1  
Korelačná analýza
64
4.1.1  
Normalita rozloženia skúmaných premenných v súbore zloženom zo žiakov 1 – 4 ročníka
64
4.1.2  
Korelačná analýza skúmaných premenných
65
4.2  
Faktorová analýza
70
4.3  
Vývin reakčného času v 1 – 4 ročníku základnej školy
72
4.3.1  
Normalita rozloženia premenných v jednotlivých ročníkoch
72
4.3.2  
Somatometrické charakteristiky skúmaného súboru
78
4.3.3  
Tendencia k predčasným reakciám pri jednoduchom reakčnom čase
80
4.3.4  
Kvalita disjunktívneho reakčného času
85
4.3.5  
Úroveň jednoduchého reakčného času
90
4.3.6  
Úroveň disjunktívneho reakčného času
95
4.3.7  
Stabilita jednoduchého reakčného času
102
4.3.8  
Stabilita disjunktívneho reakčného času
107
4.4  
Zhrnutie
115

  

120
5.1  
Závery pre rozvoj vedného odboru
120
5.2  
Závery pre prax
121

122

133
  
Príloha B. 1 Tendencia k predčasným reakciám pri jednoduchom reakčnom čase bez rozdielu pohlavia
135
  
Príloha B. 2 Tendencia k predčasným reakciám pri jednoduchom reakčnom čase vzhľadom na pohlavie
136
  
Príloha C. 1 Kvalita disjunktívneho reakčného času bez rozdielu pohlavia
140
  
Príloha C. 2 Kvalita disjunktívneho reakčného času vzhľadom na pohlavie
141
  
Príloha D. 1 Úroveň jednoduchého reakčného času bez rozdielu pohlavia
145
  
Príloha D. 2 Úroveň jednoduchého reakčného času vzhľadom na pohlavie
146
  
Príloha E. 1 Úroveň disjunktívneho rekčného času bez rozdielu pohlavia
149
  
Príloha E. 2 Úroveň disjunktívneho reakčného času vzhľadom na pohlavie
150
  
Príloha F. 1 Stabilita jednoduchého reakčného času bez ohľadu na pohlavie
152
  
Príloha F. 1 Stabilita jednouchého reakčného času vzhľadom na pohlavie
153
  
Príloha G. 1 Stabilita disjunktívneho reakčného času bez ohľadu na pohlavie
156
  
Príloha G. 2 Stabilita disjunktívneho reakčného času vzhľadom na pohlavie
157
  
Príloha H. 1 Orientačné normy pre žiakov 1. ročníka vez rozdielu pohlavia
160
  
Príloha H. 2 Orientačné normy pre žiakov 1. ročníka vez rozdielu pohlavia
163
  
Príloha H. 3 Orientačné normy pre chlapcov 1. ročníka
166
  
Príloha CH 1 Orientačné normy pre žiakov 2. ročníka bez rozdielu pohlavia
170
  
Príloha CH. 2 Orientačné normy pre dievčat 2. ročníka
173
  
Príloha CH. 3 Orientačné normy pre chlapcov 2. ročníka
175
  
Príloha I. 1 Orientačné normy pre žiakov 3. ročníka bez rozdielu pohlavia
178
  
Príloha I. 2 Orientačné normy pre dievčat 3. ročníka
181
  
Príloha I. 1 Orientačné normy pre chlapcov 3. ročníka
183
  
Príloha J. 1 Orientačné normy pre žiakov 4. ročníka bez rozdielu pohlavia
186
  
Príloha J. 2 Orientačné normy pre dievčat 4. ročníka
189
  
Príloha J. 3 Orientačné normy pre chlapcov 4. ročníka
191
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020