Rastislav Feč


Individualizácia objemového tréningu v kulturistikeISBN 978-80-555-0177-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  

  

3

  

5

  

7

11

14

  

16

18
1.1  
Svaly
18
1.2  
Štruktúra svalu
19
1.3  
Centrálne riadenie pohybu
34
1.4  
Fyziológia prenosu nervového vzruchu po nervovom vlákne
35
1.5  
Fyziologická podstata svalovej kontrakcie
40
1.6  
Energetické krytie svalovej práce
47
1.6.1  
Anaeróbna hydrolýza
47
1.6.2  
Substrátová fosforilácia
47
1.6.3  
Metabolizmus sacharidov
48
1.6.3.1  
Anaeróbna glykolýza
48
1.6.3.2  
Cyklus kyseliny citrónovej
51
1.6.3.3  
Oxidačný reťazec
53
1.6.4  
Metabolizmus tukov
56
1.6.5  
Metabolizmus bielkovín
58

60
2.1  
Hormonálna odozva organizmu na zaťaženie
60
2.2  
Únava
66
2.2.1  
Lokálna únava
66
2.2.2  
Centrálna únava
67
2.3  
Zotavenie a superkompenzácia
70
2.4  
Intra a interindividuálne rozdiely v reakcií organizmu na tréningové zaťaženie
70
2.5  
Prepetie
73
2.6  
Pretrénovanie
73
2.7  
Adaptácia organizmu na tréningové zaťaženie
74
2.7.1  
Adaptácia organizmu na silové zaťaženie
74
2.7.2  
Adaptácia organizmu na vytrvalostné zaťaženie
84

85
3.1  
Štruktúra pohybových schopností
85
3.2  
Silové schopnosti
87
3.2.1  
Rozdelenie silových schopností
90
3.2.2  
Faktory ovplyvňujúce prejav sily
95
3.3  
Vytrvalosť
97

99
4.1  
Typy cvičení
99
4.2  
Biomechanické základy jednotlivých kategórií cvičení a ich vplyv na svalovú hypertrofiu
100
4.3  
Vplyv cvičení na objem a tvar svalu z hľadiska rozsahu pohybu
109
4.4  
Vplyv cvičení na tvar svalu z hľadiska pôsobenia najväčšieho momentu sily tiaže
109
4.5  
Fyziologický vplyv jednotlivých cvičení na svalovú hypertrofiu
111

117
5.1  
Cyklovanie športovej prípravy
123
5.1.1  
Makrocyklus
123
5.1.2  
Mezocyklus
125
5.1.3  
Mikrocyklus
126
5.1.4  
Tréningová jednotka
127
5.2  
Športová forma
129

130
6.1  
Ciele silového tréningu
130
6.2  
Ciele kulturistického tréningu
130
6.3  
Fyziologická charakteristika kulturistického tréningu
130
6.4  
Fyziologické faktory ovplyvňujúce hypertrofiu svalstva
133
6.5  
Fyziologická charakteristika kulturistickým tréningom trénovaných svalov na základe praktických výskumov
136
6.6  
Zložky zaťaženia v kulturistickom tréningu
137
6.6.1  
Intenzita (hmotnosť závažia)
137
6.6.2  
Trvanie série (počet opakovaní + tempo cvičenia + typ cvičenia)
138
6.6.3  
Počet sérií
146
6.6.4  
Dĺžka odpočinku medzi sériami
149
6.6.5  
Fyziologická náročnosť cvičenia
152
6.7  
Strečing v tréningu kulturistov
154
6.8  
Perspektívny tréningový plán
159
6.9  
Cyklovanie športovej prípravy v kulturistike
160
6.9.1  
Tréningový makrocyklus v kulturistike
160
6.9.1.1  
Prípravné obdobie
160
6.9.1.2  
Hlavné obdobie (súťažné obdobie)
166
6.9.1.3  
Prechodné obdobie
168
6.9.2  
Periodizácia rozvoja silových schopností a svalovej hypertrofie
169
6.9.2.1  
Sekvenčná metóda (Sequential Method)
170
6.9.2.2  
Komplexná metóda (Concurrent Method)
173
6.9.2.3  
Združená metóda (Conjugate Sequence System)
176
6.9.3  
Tréningové mezocykly v kulturistike
178
6.9.3.1  
Druhy mezocyklov v silovom a objemovom tréningu
179
6.9.3.2  
Periodizácia mezocyklov
181
6.9.3.3  
Odporúčania vo vzťahu k organizácií mezocyklov
185
6.9.4  
Tréningové mikrocykly v kulturistike
188
6.9.5  
Tréningová jednotka
194
6.9.5.1  
Fázovanie tréningových jednotiek
198
6.10  
Odpočinok
199

200

  

201

  

203

205

220
  
Príloha A. 1 Všeobecné tréningové princípy
220
  
Príloha A. 2. Princípy vychádzajúce z techniky cvičení
223
  
Príloha A. 3 Princípy založené na základe manipulácie s usporiadaním cvičení
233
  
Príloha A. 4 Princípy založené na základe manipulácie s intenzitou a objemom zaťaženia
238
  
Príloha A. 5 Princípy založené na základe časového usporiadania
248
  
Príloha A. 6 Komplexné tréningové princípy
250
  
Príloha B. Test pre odhad pomeru rýchlych a pomalých svalových vlákien v jednotlivých svalových skupinách
255
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020