Gabriela Barančíková, Danica Fazekašová, Peter Manko, Stanislav Torma


Chémia životného prostrediaISBN 978-80-555-0082-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
7
  
9

  
Časť I ZÁKLADNÉ CHEMICKÉ CHARAKTERISTIKY ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PROCESY PREBIEHAJÚCE V NICH

11
  
11
1.1  
Definícia pôdy
11
1.2  
Zloženie pôdy
13
1.2.1  
Minerálny podiel pôdy
14
1.2.2  
Organický podiel pôdy
16
1.3  
Chemické vlastnosti pôd
17
1.3.1  
Chemické zloženie minerálneho podielu pôdy
18
1.3.2  
Organický podiel pôdy
20
1.3.2.1  
Frakcie humusových látok
22
1.3.3  
Sorpčná schopnosť pôdy
25
1.3.4  
Pôdna reakcia
29
1.3.5  
Obsah uhličitanov v pôde
34
1.3.6  
Oxidačno-redukčný potenciál
35
1.3.7  
Chemické zloženie pôdneho roztoku
36
1.3.8  
Obsah uhlíka v pôde
38
1.3.8.1  
Biochemické procesy uhlíka v pôde
47
1.3.9  
Obsah prístupných živín pre rastliny
53
1.3.9.1  
Dusík
53
1.3.9.1.1  
Biochemické procesy dusíka v pôde
57
1.3.9.2  
Fosfor
68
1.3.9.2.1  
Biochemické procesy fosforu v pôde
73
1.3.9.3  
Draslík
78
1.3.9.3.1  
Biochemické procesy draslíka v pôde
83
1.3.9.4  
Vápnik a horčík
88
1.3.9.4.1  
Biochemické procesy vápnika a horčíka v pôde
92
1.3.9.5  
Síra
94
1.3.9.5.1  
Biochemické procesy síry v pôde
96
1.3.10  
Obsah ostatných nevyhnutných prvkov v pôde
98
1.3.10.1  
Železo
98
1.3.10.2  
Mikroprvky
99
1.3.10.3  
Ťažké kovy
103

  
2 Voda

109
2.1  
Prírodné vody
109
2.1.1  
Zrážková voda
111
2.1.2  
Povrchová voda
111
2.1.3  
Podpovrchová voda
112
2.1.3.1  
Pôdna voda
112
2.1.3.2  
Podzemná voda
114
2.1.4  
Pitná voda
114
2.1.4.1  
Zdroje pitnej vody
115
2.2  
Chémia vody
115
2.2.1  
Zloženie a štruktúra čistej vody
117
2.3  
Fyzikálne vlastnosti vody
117
2.3.1  
Hustota a viskozita vody
118
2.3.2  
Povrchové napätie a pH a oxidačno-redukčný potenciál
118
2.3.3  
Rozpustnosť látok vo vode
119
2.4  
Senzorické vlastnosti prírodných vôd
119
2.4.1  
Teplota
119
2.4.2  
Chuť
120
2.4.3  
Pach
120
2.4.4  
Farba
120
2.5  
Chemické zloženie vôd
121
2.5.1  
Sodík, draslík, vápnik a horčík
121
2.5.2  
Hliník, železo, mangán
122

  

123
3.1  
Zloženie vzduchu
123
3.2  
Fyzikálne vlastnosti atmosféry
124
3.2.1  
Rozdelenie teploty v atmosfére
124
3.2.2  
Hustota, tlak a nosnosť
127
3.2.3  
Mimozemské žiarenie
127
3.2.4  
Vlhkosť
128
3.3  
Chemické zloženie atmosféry
128
3.3.1  
Atmosférické reakcie
129

  
ČASŤ II PRIORITNÉ ZNEČISŤOVATELE JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

132
  
132
1.1  
Anorganické kontaminanty
133
1.1.1  
Zdroje anorganických kontaminantov v pôde
133
1.1.2  
Chemické a toxikologické vlastnosti vybraných anorganických kontaminantov
135
1.1.3  
Vplyv pôdnych parametrov na anorganické kontaminanty v pôde
136
1.1.3.1  
Vplyv pH na mobilitu anorganických kontaminantov
138
1.1.3.2  
Vplyv množstva a kvality pôdnej organickej hmoty na mobilitu anorganických kontaminantov
139
1.1.3.3  
Interakcia kontaminantov s minerálnou fázou pôd
140
1.1.3.4  
Mikrobiálna sorpcia a akumulácia kovov
142
1.2  
Organické kontaminanty
144
1.2.1  
Zdroje organických kontaminantov v pôde
145
1.2.1.1  
Pesticídy
145
1.2.1.2  
Ostatné zdroje organických kontaminantov
146
1.2.2  
Chemické, fyzikálno-chemické a toxikologické vlastnosti vybraných organických kontaminantov
149
1.2.3  
Vplyv pôdnych parametrov na organické kontaminanty v pôde
151
1.2.3.1  
Sorpcia organických kontaminantov v pôde
151
1.2.3.2  
Transformácia organických kontaminantov
152
1.2.3.2.1  
Biodegradácia
152
1.2.3.2.2  
Abiotická degradácia
153

  
2 Voda

156
2.1  
Anorganické kontaminanty
156
2.1.1  
Halogenidy
156
2.1.2  
Zlúčeniny síry
156
2.1.3  
Zlúčeniny fosforu
156
2.1.4  
Zlúčeniny dusíka
157
2.1.5  
Ťažké kovy a arzén
157
2.1.6  
Rádioaktívne látky
158
2.2  
Organické kontaminanty
158
2.2.1  
Fenoly a fenolové zlúčeniny
159
2.2.2  
Humusové látky
160
2.2.3  
Pesticídy na báze chlórovaných fenolov, polychlórované bifenyly (PCB), dibenzofurány a dibenzodioxíny (PCDF, PCDD)
160
2.2.4  
Polyaromatické uhľovodíky (PAU)
161
2.2.5  
Tenzidy a detergenty
161
2.2.6  
Ropné látky
162
2.3  
Odpadové vody
163

  

164
3.1  
Znečistené ovzdušie
164
3.1.1  
Primárne znečisteniny
164
3.1.1.1  
Látky znečisťujúce ovzdušie
165
3.1.1.2  
Emisie zlúčenín síry
166
3.1.1.3  
Emisie zlúčenín dusíka
167
3.1.1.4  
Oxidy uhlíka
168
3.1.1.5  
Uhľovodíky
168
3.1.1.6  
Halogénderiváty uhľovodíky
169
3.1.1.7  
Halogény a ich anorganické deriváty
170
3.1.1.8  
Pesticídy
170
3.1.2  
Sekundárne častice v ovzduší
171
3.2  
Globálne účinky znečisťujúcich látok v ovzduší
172
3.2.1  
Skleníkový efekt
172
3.2.2  
Poškodenie ozónovej vrstvy
174
3.2.3  
Kyslé dažde
174

  
ČASŤ III MONITORING ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

176
176
1.1  
Úrovne monitoringu Životného prostredia Slovenskej republiky
179
1.2  
Čiastkové monitorovacie systémy
179

182
2.1  
Štruktúra pôdneho fondu
182
2.2  
Východiská, ciele, princípy a štruktúra Čiastkového monitorovacieho systému – Pôda
183
2.3  
Výsledky Čiastkového monitorovacieho systému – Pôda
194
2.3.1  
Acidifikácia pôd
194
2.3.2  
Proces salinizácie a alkalizácie pôd
196
2.3.3  
Monitoring obsahu makro a mikroelementov
198
2.3.4  
Monitoring obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
200
2.3.5  
Monitoring zaťaženia pôd rizikovými látkami
202
2.3.6  
Plošný prieskum kontaminácie poľnohospodárskych pôd
208
2.3.7  
Vývoj fyzikálnych vlastností pôd Slovenska
209
2.3.8  
Monitoring vodnej erózie na poľnohospodárskych pôdach
210
2.3.9  
Monitoring lesných pôd (subsystém monitoringu pôd)
212

215

219

221

223

225

232

235

239

241

246

249

251
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020