Tatiana Dubayová (ed.), Lucia Hrebeňárová (ed.)


Študent na ceste k praxi

Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogikaISBN 978-80-555-0591-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
4
  
6

  
SEKCIA ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

7
  
Žiaci so špecifickými poruchami učenia v stredných školách
Kamila BALKOVÁ, Denisa MACÚCHOVÁ, Hedviga GREGUŠOVÁ
8

25

36

36

43

52

66

79

  
SEKCIA ŠTUDENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

90
91

103

112

126

136

146

155

169

  
SEKCIA ŠTUDENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

185
186

  
Špeciálny pedagóg ako facilitátor edukačného procesu
Dagmara KOŽÁROVÁ, Tatiana ČEKANOVÁ

195

201

  
Špeciálny pedagóg ako terénny pracovník
Dominika POLICIANOVÁ, Tatiana ČEKANOVÁ

209

216
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020