Ľubica Derňárová, Ľubica Rybárová


Potreby človeka a ošetrovateľský proces I.ISBN 978-80-8068-891-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5
1.1  
SPOLOČENSKO - SOCIÁLNE SÚVISLOSTI ROZVOJA OŠETROVATEĽSTVA
7
1.2  
NOVÁ KONCEPCIA A PRIORITY ĎALŠIEHO PROFESIONÁLNEHO ROZVOJA OŠETROVATEĽSTVA V TREŤOM TISÍCROČÍ
9
1.3  
OTÁZKY ŠTANDARDIZOVANÉHO JAZYKA V OŠETROVATEĽSTVE
10
1.4  
OTÁZKY KVALITY V OŠETROVATEĽSTVE
11
1.5  
VÝZNAM OŠETROVATEĽSKÉHO PROCESU A DOKUMENTÁCIE
12

15
2.1  
ZDRAVIE - PREDSTAVY A NÁZORY O ZDRAVÍ
15
2.2  
BIO - PSYCHO - SOCIÁLNA JEDNOTA ORGANIZMU
17
2.3  
CELOSTNÝ PRÍSTUP
19
2.4  
TEÓRIA MOTIVÁCIE
22
2.5  
POTREBA AKO MOTÍV
23

26
3.1  
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY ĽUDSKÝCH POTRIEB
28
3.2  
APLIKÁCIA POTRIEB V OŠETROVATEĽSTVE
30
3.3  
TEÓRIA MOTIVÁCIE MASLOWA
35
3.4  
KALISHOVA TEÓRIA ĽUDSKÝCH POTRIEB
44
3.5  
DEFINOVANIE OŠETROVATEĽSKÝCH POTRIEB A SPÔSOBOV ICH USPOKOJOVANIA VYBRANÝMI TEÓRIAMI OŠETROVATEĽSTVA
45
3.5.1  
MODEL FLORENCE NIGHTINGALEOVEJ
45
3.5.2  
MODEL HENDERSONOVEJ
46
3.5.3  
MODEL KINGOVEJ
48
3.5.4  
MODEL OREMOVEJ
49
3.5.5  
MODEL ROYOVEJ
51
3.5.6  
MODEL ORLANDOVEJ
53
3.5.7  
MODEL ABDELLAHOVEJ
54
3.5.8  
CHLOUBOVEJ „DOM ŽIVOTNÝCH POTRIEB“
55
3.6  
POSUDZOVANIE POTRIEB NA BÁZE DOMU ŽIVOTNÝCH POTRIEB
60
3.6.1  
VÝHODY POSUDZOVACÍCH FORMULÁROV
62
3.6.2  
POKYNY PRE ŠTUDENTOV A SESTRY PRI PRÁCI S FORMULÁRMI
63
3.6.3  
NANDA INTERNATIONAL TAXONÓMIA II
64
3.6.4  
POSUDZOVACIE FORMULÁRE POTRIEB
72

138
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020