Mária Csatáryová


Astronomické vzdelávanie na SlovenskuISBN 978-80-555-1986-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
6
7
  
8

10
1.1  
Výučba astronómie na stredných školách
11
1.2  
Metodické postupy aplikované vo vyučovaní astronómie
14
1.3  
Príprava astronómov na vysokých školách
15

17
2.1  
Základné astronomické pojmy v primárnom vzdelávaní
18
2.1.1  
Učebnice pre 4. ročník primárneho vzdelávania
19
2.1.2  
Úroveň vedomostí o pohyboch vesmírnych telies
22
  
Respondentská skupina – žiaci základných škôl
22
  
Respondentská skupina – študenti vysokých škôl
27
  
Respondentská skupina – učitelia základných škôl
30
2.1.3  
Diskusia o astronomickom učive v predmete Prírodoveda
34
2.2  
Vyučovanie astronomických tém na II. stupni základných škôl
34
2.3  
Astronómia na gymnáziách a stredných školách
37
2.4  
Astronómia v univerzitnom vzdelávaní
40

45

51
4.1  
Prečo vyučovať astronómiu?
52
4.2  
Čo vlastne učiť?
53
4.3  
Príčiny absencie výučby astronómie
55

57
5.1  
Hvezdárne a planetáriá
57
5.2  
Astronomické krúžky
58
5.3  
Astronomická olympiáda ako forma neformálneho vzdelávania
61
5.4  
Astronómia v rámci celoživotného vzdelávania
62

67
6.1  
Internetové aplikácie
68
6.2  
Interaktívne počítačové programy
68
6.2.a  
WorldWide Telescope
69
6.2.b  
Helio Lab
70
6.2.c  
The Arecibo Legacy Fast ALFA survey (ALFALFA)
71
6.2.d  
Network for astronomy school education
71
6.3  
Virtulizácia v Európe
71

73
7.1  
Výskum a výsledky na primárnom stupni ZŠ
74
7.1.1  
Stanovenie hypotéz pedagogického experimentu (ZŠ)
74
7.1.2  
Metodika realizácie pedagogického experimentu (ZŠ)
75
7.1.3  
Analýza a interpretácia výsledkov (ZŠ)
82
7.1.4  
Odporúčania na základe vyhodnotenia experimentu (ZŠ)
84
7.2  
Úspešnosť edukácie pomocou programu Stellarium na gymnaziálnom stupni vzdelávania
85
7.2.1  
Stanovenie hypotéz pedagogického experimentu (SŠ)
86
7.2.2  
Metodika realizácie pedagogického experimentu (SŠ)
88
7.2.3  
Analýza a interpretácia výsledkov (SŠ)
92
7.2.4  
Odporúčania na základe vyhodnotenia experimentu (SŠ)
98
7.3  
Najdôležitejšie zistenia a závery
99

102
8.1  
Úkazy na oblohe
102
  
Prechod Venuše cez slnečný disk
102
  
Zatmenia
103
  
Kométy
105
  
Meteory
108
  
Konjunkcie
112
  
Úlohy na riešenie
113
8.2  
Slnečná sústava
114
  
Slnko
116
  
Planéty a ich mesiace
119
  
Úlohy na riešenie
125

  

126
  
127
  
128
  
129
132
139
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020