Dana Cibáková


Jazyk a kognícia v rozvíjaní porozumenia textu u žiaka primárnej školyISBN 978-80-555-0605-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
6

  
I TEORETICKÁ ČASŤ

7
1.1  
Čitateľská gramotnosť – pojmové vymedzenie
7
1.2  
Prehľad doterajších výskumov v oblasti čitateľskej gramotnosti
13
1.3  
Súčasný didaktický a edukačný rámec rozvíjania čitateľskej gramotnosti
17

30
2.1  
Porozumenie textu z hľadiska kognitívnej lingvistiky
30
2.2  
Proces porozumenia a jeho viacúrovňový charakter
34
2.3  
Jazykové a kognitívne procesy pri porozumení textu
41

46
3.1  
Kognitívne štruktúry v mladšom školskom veku
46
3.2  
Metakognitívne procesy
50
3.3  
Metakognícia a jej odraz vo vyučovacích predmetoch
57
3.4  
Rečový vývin v mladšom školskom veku
63
3.5  
Teória mediovaného konštruktivizmu
65

  
II VÝSKUMNÁ ČASŤ

77
4.1  
Filozofické východiská
77
4.2  
Vymedzenie výskumného problému
78
4.3  
Výskumné otázky
79
4.4  
Výber vzorky
80
4.5  
Výskumné metódy, nástroje
81
4.6  
Organizácia výskumu
86
4.7  
Výskumný postup
87

90
5.1   
Výskumná jednotka – O vláčiku, ktorý vozí teplo
90
5.2  
Výskumná jednotka − O prechladnutom radiátore
96
5.3  
Výskumná jednotka − O kohútikoch, ktoré nevedia kikiríkať
100
5.4  
Výskumná jednotka − Veľké preteky
106
5.5  
Výskumná jednotka − Musia si ozubené kolieska na bicykli čistiť zuby?
112
5.6  
Výskumná jednotka − O ručičkách, kotve a nepokoji
119
5.7  
Výskumná jednotka − Ako výťah odmietol voziť Janka Vozára I
125
5.8  
Výskumná jednotka − Ako výťah odmietol voziť Janka Vozára II
130
5.9  
Výskumná jednotka − O poslušnom drakovi
134
5.10  
Výskumná jednotka − O horúcej chladničke
139
5.11  
Výskumná jednotka − Ako námorník vynašiel práčku
144
5.12  
Výskumná jednotka − O dvoch plieškoch
149
5.13  
Výskumná jednotka − Lietajúce obrazy
154
5.14  
Výskumná jednotka − A na konci o zvonci
158
5.15  
Zhrnutie a závery stimulačných jednotiek
163

170
6.1  
Cloze-testy
170
6.2  
Úlohy na zisťovanie metakognitívnych stratégií
173

177

184

  
ZOZNAM PRÍLOH:

  
PRÍLOHA 1
Children´s Inferential Thinking Modifiability Test (D. Tzuriel)
190
  
PRÍLOHA 2
The Mind´s Ladder od M. R. Jensen (Logic Boards)
191
  
PRÍLOHA 3
The Mind´s Ladder od M. R. Jensen (Substitutions)
192
  
PRÍLOHA 4
Ukážky žiackych prác
193
  
PRÍLOHA 5
Ukážky žiackych prác
194
  
PRÍLOHA 6
Ukážky žiackych prác
196
  
PRÍLOHA 7
Ukážky žiackych prác
198
  
PRÍLOHA 8
Ukážky žiackych prác
201
  
PRÍLOHA 9
Ukážky žiackych prác
205
  
PRÍLOHA 10
Ukážky žiackych prác
207
  
PRÍLOHA 11
Ukážky žiackych prác
209
  
PRÍLOHA 12
Ukážky žiackych prác
211
  
PRÍLOHA 13
Ukážky žiackych prác
213
  
PRÍLOHA 14
Ukážky žiackych prác
215
  
PRÍLOHA 15
Skladačky
217
  
PRÍLOHA 16
Ukážky žiackych prác
219
  
PRÍLOHA 17
Ukážky žiackych prác
221
  
PRÍLOHA 18
Ukážky žiackych prác
223
  
PRÍLOHA 19
Ukážky žiackych prác
225
  
PRÍLOHA 20
Cloze-texty
227
  
PRÍLOHA 21
Úlohy na zisťovanie metakognitívnych stratégií
235
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020