Vladimír Čech


Fyzickogeografická analýza a regionalizácia krajiny centrálnej časti Galmusu a priľahlej časti Hornádskej kotlinyISBN 978-80-555-0097-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

6

8
2.1  
Krajina
8
2.2  
Fyzickogeografická krajina a fyzickogeografický komplex
10
2.3  
Dimenzie výskumu fyzickogeografickej krajiny
13
2.4  
Regionalizácia krajiny
16
2.5  
Komplexná stanovištná (geoekologická) analýza a syntéza na geografickom bode
23
2.6  
Zhrnutie
25

28
3.1  
Prípravná etapa
28
3.2  
Terénny výskum
30
3.3  
Záverečná etapa
33

36

37
5.1  
Charakteristika litogeografických pomerov
37
5.1.1  
Geologický vývoj
37
5.1.2  
Stratigrafické a litologické pomery
38
5.1.3  
Tektonické pomery
41
5.2  
Charakteristika morfogeografických pomerov
42
5.2.1  
Analýza vybraných morfometrických ukazovateľov
42
5.2.2  
Geomorfologické formy
43
5.3  
Charakteristika klimageografických pomerov
53
5.3.1  
Poloha meteorologických staníc
53
5.3.2  
Vybrané klimatické ukazovatele
54
5.3.3  
Kvalita ovzdušia
58
5.4  
Charakteristika hydrogeografických pomerov
59
5.4.1  
Povrchové vodstvo
59
5.4.1.1  
Poloha vodomerných staníc a profilov
59
5.4.1.2  
Všeobecná charakteristika vodných tokov územia
60
5.4.1.3  
Vybrané hydrologické ukazovatele
61
5.4.2  
Podzemné vodstvo
64
5.4.2.1  
Charakteristika hydrogeologických celkov
64
5.4.3  
Vodohospodársky chránené územia
65
5.5  
Charakteristika pedogeografických pomerov
66
5.5.1  
Pôdne typy a subtypy
66
5.5.2  
Kvalita pôd
70
5.6  
Charakteristika fytogeografických pomerov
71
5.6.1  
Potenciálna prirodzená vegetácia
71
5.6.2  
Súčasná vegetácia
73
5.7  
Charakteristika zoogeografických pomerov
75
5.7.1  
Všeobecná charakteristika živočíšstva
75
5.7.2  
Živočíšne populácie jednotlivých biotopov
76

79
6.1  
Podmienky ochrany územia a negatívne javy v minulosti
79
6.2  
Chránené územia vyhlásené v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny
80
6.3  
Chránené územia navrhované na ochranu v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny
81

82
7.1  
Fyzickogeografické komplexy I. rádu
82
7.2  
Fyzickogeografické komplexy II. rádu
94
7.3  
Fyzickogeografické komplexy III. rádu
98

103

  

107
108
120
  
122
127
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020