Alexander Cap


Stručný úvod do Starého zákona IV.ISBN 978-80-555-1617-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

6
1.1  
Dejisko Starého Zákona a pohanské náboženské predstavy Semitov
6
1.2  
Mezopotámia jej klimatické podmienky
8
1.3  
Suméri
13
1.4  
Akkadi
18
1.5  
Amorejčania
21
1.6  
Archeologické nálezy o spôsobe pochovávania mŕtvych v Kanaáne
24
1.7  
Zoolatria býkov a kráv u pohanský národov a ich vplyv na religiozitu Izraelského národa (rohy – symbol božstva)
30

38
2.1  
Starý Zákon. Názvy jednotlivých kníh Pentateuchu
38
2.2  
Pôvod Pentateuchu a jeho jednotlivé literárne tradície
41

50
3.1  
Úvod ku komentárom na knihu Genezis – (1Mjž 1.-11. kapitola)
50
3.2  
Problémy kritiky textu
52
3.3  
Rozdiely medzi Hebrejskou Bibliou a Septuagintou
52
3.4  
Septuaginta: kresťanský Starý Zákon
53
3.5  
Tradícia o Septuaginte
55
3.6  
Septuaginta medzi kresťanmi a židmi
55
3.7  
Nové preklady, Hexapla
56
3.8  
Hieroným Stridonský a Vulgáta
58
3.9  
Text Biblie, použitý v konkrétnych komentároch
59
3.10  
Odlišnosti Septuaginty v porovnaní s Hebrejskou Bibliou v Genezis 1-11
59
3.11  
Kritické problémy kompozície a autorstva
61

64
4.1  
Adam a Christos
64
4.2  
Typológia
64
4.3  
Stvorenie
65
4.4  
Ľudstvo podľa Božieho obrazu
67
4.5  
Pád prvých ľudí
70
4.6  
Archetypický status knihy Genezis pre otcov Cirkvi
72

73
5.1  
Všeobecný úvod ku komentárom na knihy Exodus (Levitikus, Numeri, Deuteronómium)
73
5.2  
Text Starého Zákona
77
5.3  
Komentáre na Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronomium
80
5.4  
Princípy patristickej exegézy
85

  

91
95
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020