Erika Brodňanská, Adriána Koželová


Antická kultúra pre prekladateľovISBN 978-80-555-1891-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
7

9
1.1  
Klasické jazyky, ich vývoj a význam
10
1.1.1  
Grécky jazyk
11
1.1.2  
Latinský jazyk
16
1.2  
Lingua Latina
20
1.2.1  
Latinská abeceda
20
1.2.2  
Latinské hlásky a ich výslovnosť
20
1.2.3  
Kvantita slabík
22
1.2.4  
Prízvuk latinských slov
22
1.2.5  
Odraz klasických jazykov vo zvukovej stránke slovenčiny
23
1.2.6  
Výrazy antického pôvodu v slovnej zásobe slovenčiny
24
1.3  
Menná a slovesná flexia v latinčine
26
1.3.1  
Menná flexia
26
1.3.2  
Vzťah latinčiny k morfológii a tvorbe slov slovenského jazyka
28
1.3.3  
Slovesná flexia
29
1.4  
Predložky a predpony
33
1.5  
Vlastné mená. Problematika transkripcie antických gréckych a latinských mien
46
1.5.1  
Problémy súvisiace s prepisom antických mien do slovenčiny
46
1.5.2  
Pravidlá transkripcie antických vlastných mien
49
1.6  
Starogrécky a latinský jazyk – nositelia kultúrnych tradícií optikou translatológie
53
  
Použitá literatúra
62

64
2.1  
Epika
67
2.1.1  
Počiatok európskej literatúry – homérske eposy Ilias a Odysseia
67
2.1.1.1  
Predchodcovia Iliady a Odysseie
69
2.1.1.2  
Ilias
70
2.1.1.3  
Odysseia
73
2.1.1.4  
Vplyv Homéra na Grékov, grécku a vôbec európsku kultúru
77
2.1.2  
Hésiodos – zakladateľ didaktickej poézie
78
2.1.3  
Národný epos Rimanov – Vergiliova Aeneida
81
2.1.3.1  
Mýtus o Aeneovi
81
2.1.3.2  
Aeneas ako hrdina
83
2.1.3.3  
Aeneis
84
2.1.3.4  
Vergiliov vplyv na epiku
85
2.1.4  
Mytologický epos – Ovidiove Metamorfózy
86
2.2  
Dráma
90
2.2.1  
Tragédia
90
2.2.1.1  
Sofoklés
93
2.2.1.2  
Euripidés
94
2.2.1.3  
Tragédia v Ríme
96
2.2.2  
Komédia
97
2.2.2.1  
Rímska komédia
98
2.3  
Lyrika
100
2.3.1  
Raná grécka lyrika
100
2.3.1.1  
Poetka Sapfó
101
2.3.2  
Rímska lyrika
102
2.3.2.1  
102
2.3.2.2  
Quintus Horatius Flaccus
103
2.4  
Stále živé sentencie a výrazy z diel antických autorov
105
2.5  
Antická literatúra a preklad
112
2.5.1  
Preklady slovenskej proveniencie – historický prehľad
112
2.5.2  
Význam prekladov antickej literatúry do slovenčiny pre prekladateľskú činnosť
114
2.5.2.1  
Analýza prekladu literárneho diela
116
2.5.3  
Antická literatúra a symboly
122
2.5.3.1  
Literárne symboly
122
2.5.3.2  
Literárnovedné termíny z antiky v teórii literatúry
125
  
Prehľad prekladov antickej literatúry do slovenčiny od štyridsiatych rokov 20. storočia
127
  
Použitá literatúra
139

141
3.1  
Olympskí bohovia
145
3.1.1  
Zeus (lat. Iuppiter; Jupiter)
146
3.1.2  
Héra (lat. Iuno; Juno)
147
3.1.3  
Poseidón (lat. Neptunus; Neptún)
149
3.1.4  
Hadés (lat. Pluto)
150
3.1.5  
Déméter (lat. Ceres)
152
3.1.5.1  
Eleusinské mystériá
153
3.1.6  
Hestia (lat. Vesta)
154
3.1.7  
Arés (lat. Mars)
155
3.1.8  
Hermés (lat. Mercurius; Merkúr)
156
3.1.9  
Apollón (lat. Apollo)
158
3.1.10  
Artemis (lat. Diana)
160
3.1.11  
Athéna (lat. Minerva)
161
3.1.12  
Héfaistos (lat. Vulcanus)
164
3.1.13  
Zhrnutie
165
3.2  
Héroovia
167
3.2.1  
Pelops
169
3.2.1.1  
Pelopov rod – Atreovci
171
3.2.2  
Théseus
173
3.2.3  
Iasón a Argonauti
176
3.2.4  
Oidipus
180
3.2.5  
Orfeus
183
3.2.6  
Héraklés a jeho dvanásť úloh
185
3.2.7  
Perseus
194
3.2.8  
Zhrnutie
196
3.3  
Frazeologizmy súvisiace s mytológiou a hrdinskými príbehmi
198
3.4  
K mytológii vo vzťahu k translatológii
204
  
Použitá literatúra
212

213
4.1  
Rodina a vzdelávanie v antike
214
4.1.1  
Osobné vzťahy v starovekom Grécku
214
4.1.2  
Osobné vzťahy v starovekom Ríme
215
4.1.3  
Vzdelávanie v antike
216
4.2  
Človek vs. vôľa bohov v antike
219
4.2.1  
Delfská veštiareň
221
4.2.2  
Amfiareion pri Órópe
224
4.2.3  
Veštiareň zosnulých v Efyre
225
4.2.4  
Veštiareň v Dódóne
226
4.2.5  
Veštenie u Rimanov
227
4.3  
Zábava v antike
229
4.3.1  
Športový duch Grécka
229
4.3.2  
Hry v duchu Ríma
232
4.3.2.1  
Preteky konských záprahov
233
4.3.2.2  
Zápasy v aréne
234
4.3.3  
Hudba a divadelné predstavenia
236
4.4  
Móda v antike
240
4.4.1  
Odevy a obliekanie v Grécku
240
4.4.2  
Odevy a obliekanie v Ríme
242
4.4.3  
Obuv
243
4.5  
Ako sa jedlo a pilo v antike
246
4.5.1  
Grécke symposion (hostina)
246
4.5.2  
Rímske hodovanie
247
4.6  
Kalendár a meranie času v antike
251
4.6.1  
Grécky kalendár
251
4.6.2  
Rímsky kalendár
252
4.6.3  
Meranie času
255
4.7  
Cursus honorum – kariérny postup v Ríme
258
4.7.1  
Quaestor (kvestor)
259
4.7.2  
Aedil (edil)
259
4.7.3  
Praetor (prétor)
260
4.7.4  
Consul (konzul)
260
4.7.5  
Censor (cenzor)
261
4.7.6  
Tribunus plebis (tribún ľudu)
261
4.7.7  
Senát
262
4.8  
Antické reálie a preklad
263
  
Použitá literatúra
274

  

276
  
Menný register
277
  
Resume
288
  
Edičné poznámky
289
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020