Erika Brodňanská (ed.), Adriána Koželová (ed.)


E-LEARNING A VYUČOVANIE JAZYKOV V AKADEMICKOM PROSTREDÍ

zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 14. novembra 2014ISBN 978-80-555-1122-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
6
  
7

9

17

25

31

39

47

  
E-LEARNINGOVÉ KURZY AKO PROSTRIEDOK ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
KARABOVÁ KATARÍNA - FIŠEROVÁ LENKA

56

62

67

77

87

94

106

114
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020