Erika Brodňanská, Adriána Koželová


Latinský jazyk pre hispanistovISBN 978-80-555-1069-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
6
8

  
Úvod do latinčiny
Úvod do latinčiny. Latinská abeceda. Rozdelenie latinských hlások. Výslovnosť latinských hlások. Prízvuk. Kvantita slabík.

9

  
Lēctiō prīma. Primera lección. 1. lekcia
Substantíva 1. deklinácie (-a kmene). Úvod do morfológie substantíva. Substantíva 1. deklinácie. Adjektíva 1. deklinácie.

13

  
Lēctiō secunda. Lección segunda. 2. lekcia
Úvod do morfológie slovesa. Verbum sum, esse, fuī. Zloženiny slovesa esse.

18

  
Lēctiō tertia. Lección tercera. 3. lekcia
Verba 1. konjugácie. Osobné pasívum.

25

  
Lēctiō quarta. Lección cuarta. 4. lekcia
Substantíva 2. deklinácie. Adjektíva 2. deklinácie. Privlastňovacie zámená.

30

  
Lēctiō quinta. Lección quinta. 5. lekcia
Verba 2. konjugácie. Priame otázky.

35

  
Lēctiō sexta. Lección sexta. 6. lekcia
Verba 3. konjugácie. Adverbiá od adjektív 1. a 2. deklinácie. Samostatne stojace adjektíva.

40

  
Lēctiō septima. Lección séptima. 7. lekcia
Verba 4. konjugácie. Záporný príkaz, zákaz.

46

  
Lēctiō octāva. Lección octava. 8. lekcia
Osobné zámená. Ukazovacie zámeno is, ea, id. Opytovacie zámeno quī, quae, quod. Vzťažné zámená quī, quae, quod a quīcumque, quaecumque, quodcumque.

49

  
Lēctiō nōna. Lección novena. 9. lekcia
Deponentné a semideponentné slovesá.

55

  
Lēctiō decima. Lección décima. 10. lekcia
Substantíva 3. deklinácie (spoluhláskové a „-i“ kmene). Odchýlky.

59

  
Lēctiō ūndecima. Lección undécima. 11. lekcia
Adjektíva 3. deklinácie. Particípium prézenta aktíva.

65

  
Lēctiō duodecima. Lección dodécima. 12. lekcia
Ukazovacie zámená a zámenné adjektíva. Ukazovacie zámená hic, haec, hoc: ille, illa, illud: iste, ista, istud. Zámeno ipse, ipsa, ipsum. Zámeno īdem, eadem, idem. Zámenné adjektíva. Latinské skratky akademických titulov a hodností a ich význam.

72

  
Lēctiō tertia decima. Lección tredécima. 13. lekcia
Perfektum, supínum. Indikatív perfekta aktíva. Infinitív perfekta aktíva. Particípium perfekta pasíva. Indikatív perfekta pasíva. Infinitív perfekta pasíva. Nuntiī Latīnī.

81

  
Lēctiō quarta decima. Lección decimocuarta. 14. lekcia
Substantíva 4. deklinácie. Supínum II.

87

  
Lēctiō quīnta decima. Lección decimoquinta. 15. lekcia
Substantíva 5. deklinácie, neurčité zámená. Substantíva 5. deklinácie. Ablatív času. Neurčité zámená. Latinské skratky používané v odborných textoch, pri citovaní literatúry a tvorbe bibliografických odkazov.

91

  
Lēctiō sexta decima. Lección decimosexta. 16. lekcia
Stupňovanie adjektív a adverbií. Tvorenie adverbií. Tvorenie komparatívu. Tvorenie superlatívu. Opisné stupňovanie. Nepravidelné stupňovanie. Používanie komparatívu a superlatívu. Štylistické poznámky.

97

  
Lēctiō septima decima. Lección decimoséptima. 17. lekcia
Plusquamperfektum. Indikatív plusquamperfekta aktíva. Indikatív plusquamperfekta pasíva.

106

  
Lēctiō duodēvīcēsima. Lección decimoctava. 18. lekcia
Futūrum II. Indikatív futúra II. aktíva. Indikatív futúra II. pasíva. Particípium futúra aktíva. Infinitív futúra aktíva. Infinitív futúra pasíva.

110

116

  
Lēctiō vīcēsima. Lección vigésima. 20. lekcia
Tvorenie konjunktívov. Konjunktív prézenta. Konjunktív imperfekta. Konjunktív perfekta. Konjunktív plusquamperfekta.

120

  
Lēctiō vīcēsima púrīma. Lección vigésima primera. 21. lekcia
Použitie konjunktívov v hlavných vetách. Konjunktív možnosti. Konjunktív rozvažovací. Konjunktív neskutočnosti. Konjunktív želací. Konjunktív prípustkový. Konjunktív vôle.

126

132

139

  
Lēctiō vīcēsima quarta. Lección vigésima cuarta. 24. lekcia
Particípium futúra pasíva. Gerundívum. Gerundium.

145

  
Lēctiō vīcēsima quīnta. Lección vigésima quinta. 25. lekcia
Súslednosť časov. Konjunktív v závislých vetách.

153

  
Lēctiō vīcēsima sexta. Lección vigésima sexta. 26. lekcia
Nepriame otázky. Vety so spojkou quīn.

159

  
Lēctiō vīcēsima septima. Lección vigésima séptima. 27. lekcia
Účelové, snahové, zabraňovacie a obavné vety. Facētia.

163

  
Lēctiō duodētrīcēsima. Lección vigésima octava. 28. lekcia
Účinkové vety. Príslovkové vety účinkové. Predmetové vety účinkové. Podmetové vety účinkové.

170

  
Lēctiō ūndētrīcēsima. Lección vigésima novena. 29. lekcia
Časové vety. Cum s indikatívom. Cum s konjunktívom. Časové vety s inými spojkami.

175

184

189

  
Lēctiō trīcēsima altera. Lección trigésima segunda. 32. lekcia
Číslovky. Základné a radové číslovky. Skloňovanie základných a radových čísloviek. Používanie základných a radových čísloviek. Podielové číslovky a číslovkové príslovky násobné. Násobné číslovky. Španielske základné a radové číslovky. Aenigma.

195

  

204
  
1. lekcia
205
  
2. lekcia
206
  
3. lekcia
209
  
4. lekcia
214
  
5. lekcia
217
  
6. lekcia
217
  
7. lekcia
221
  
8. lekcia
224
  
9. lekcia
226
  
10. lekcia
229
  
11. lekcia
230
  
12. lekcia
232
  
13. lekcia
234
  
14. lekcia
236
  
15. lekcia
238
  
16. lekcia
241
  
17. lekcia
243
  
18. lekcia
246
  
19. lekcia
248
  
20. lekcia
250
  
21. lekcia
253
  
22. lekcia
255
  
23. lekcia
258

  
24. lekcia

260
  
25. lekcia
262
  
26. lekcia
264
  
27. lekcia
266
  
28. lekcia
269
  
29. lekcia
271
  
30. lekcia
273
  
31. lekcia
276
  
32. lekcia
278

280
314
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020