Jelena Ivanovna Breusová, Anna Hirková


Praktické cvičenia z ruského jazyka pre 1. ročník

Letný semesterISBN 80-8068-355-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  


  

4

  
Citový a intelektuálny život človeka
Эмоциональная и интеллектуальная жизнь человека

5

  
Charakterové črty človeka
Черты характера

18

  
Zovňajšok človeka
Внешний вид человека

28

  
Oblečenie
Одежда

40

  
Ochrana zdravia
Здравоохранение

49

  
Šport
Спорт

61

73
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020