Alexandra Brestovičová


Lexika v reči orientovanej na dieťa v predverbálnom období vývinu dieťaťa (s frekvenčným slovníkom)ISBN 978-80-555-2067-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
6
7
  
8

10
1.1  
Reč matky orientovaná na dieťa
10
1.1.1  
Protodialóg
11
1.1.2  
Základné funkcie reči matky orientovanej na dieťa
12
1.1.3  
Úloha dieťaťa v protodialógu
14
1.1.4  
Úloha zdieľanej pozornosti matky a dieťaťa
16
1.1.5  
Vplyv kultúry a socioekonomického statusu na reč matky orientovanú na dieťa
18
1.2  
Charakteristika subregistra reči matky orientovanej na dieťa
20
1.2.1  
Lingvistická charakteristika subregistra reči matky orientovanej na dieťa
22
1.2.2  
Vplyv frekvencie slov v reči matky orientovanej na dieťa na ranú lexiku dieťaťa
23

26
2.1  
Výskumný materiál
26
2.1.1  
Vymedzenie hraníc materiálu
26
2.1.2  
Sociolingvistické údaje
27
2.1.3  
Charakteristika výskumnej vzorky
27
2.2  
Tvorba frekvenčného slovníka
28
2.2.1  
Spracovanie hesla
28
2.2.2  
Finálny frekvenčný slovník
29

30

45
4.0  
Registrová motivácia
46
4.1  
Paradigmatická motivácia
51
4.1.1  
Onomaziologicko-lexikálna paradigma (lexikálne pole)
51
4.1.2  
Synonymická paradigma
54
4.1.3  
Antonymická paradigma
55
4.1.4  
Hyperonymicko-hyponymická paradigma
57
4.1.5  
Homonymická paradigma
57
4.1.6  
Slovotvorná paradigma
58
4.1.7  
Konverzívna paradigma
63
4.2  
Nominačné typy motivácie
63
4.2.1  
Fónická motivácia
63
4.2.2  
Sémantická motivácia
64
4.2.3  
Morfologická motivácia
65
4.2.4  
Slovotvorná motivácia
65
4.2.5  
Syntaktická motivácia
66
4.2.6  
Frazeologická motivácia
66
4.2.7  
Onymická motivácia
66
4.2.8  
Abreviačná motivácia
69
4.2.9  
Interlingválna motivácia
69
4.3  
Pragmatické typy motivácie
70
4.3.1  
Expresívna motivácia
70
4.3.2  
Sociolektická motivácia
70
4.3.3  
Terminologická motivácia
71
4.3.4  
Temporálna motivácia
71
4.3.5  
Teritoriálna motivácia
71
4.3.6  
Individualizačná motivácia
71

  

73

  

75

76

83

84
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020