Ján Brajerčík, Milan Demko


MATEMATIKA PRE ŠTUDENTOV PRÍRODOVEDNÝCH ODBOROVISBN 978-80-555-2057-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5
1.1  
Číselné množiny
5
1.2  
Operácie na číselných množinách. Úpravy výrazov
13
1.3  
Reálne čísla ako body jednotkovej kružnice. Goniometria
22
1.4  
Rovnice a nerovnice
40
1.5  
Riešenie systémov rovníc. Geometrická interpretácia
78

90
2.1  
Polynómy. Hornerova schéma
90
2.2  
Korene polynómov
95
2.3  
Racionálne korene polynómov
100
2.4  
Rozklad polynómov nad oborom reálnych čísel
103
2.5  
Lagrangeov interpolačný vzorec
106

3  

108
3.1  
Základné pojmy
108
3.2  
Operácie s maticami
112
3.3  
Matematizácia niektorých situácií pomocou matíc
117
3.4  
Hodnosť matice. Inverzná matica
128
3.5  
Matice a systémy lineárnych rovníc
137

147
4.1  
Determinant štvorcovej matice 2. stupňa
147
4.2  
Determinanty štvorcových matíc vyššieho stupňa a ich výpočet
149
4.3  
Determinanty a systémy lineárnych rovníc
156
4.4  
Použitie determinantov
163

168
5.1  
Vektory a počítanie s nimi
168
5.2  
Lineárna kombinácia vektorov. Lineárna závislosť a nezávislosť
172
5.3  
Báza vektorového priestoru
181
5.4  
Súradnice vektora
184

189
6.1  
Vektor - geometrický pohľad
189
6.2  
Geometrické vektory - algebraický pohľad
192
6.3  
Súčiny vektorov a ich geometrický význam
205
6.4  
Vektorové rovnice priamky a roviny
215
6.5  
Niekoľko príkladov z fyziky
222

230
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020