Michal Bočák (ed.), Juraj Rusnák (ed.)


Médiá a text 3

Mediálny text: lingvistika - literatúra - kultúraISBN 978-80-555-0666-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
5
  
7

9

29

40

  

56

63

  
Podoby irónie v publicistickom texte
Martina Ivanová – Zuzana Oslovičová

77

89

103

120

128

  
Wychowanie do mediów
Andrzej Lipczyński

144

  
Z kultúry do popu
Peter Oborník

152

160

166

178

189

194
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020