Miloš Blahút


ŠTYLISTICKÁ INTERPRETÁCIA ORIGINÁLU A PREKLADU ROMÁNU JOHNA IRVINGA SVET PODĽA GARPAISBN 978-80-555-1207-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
4
  
5

6
1.1  
Poetika Johna Irvinga
6
1.2  
John Irving v kontexte postmodernizmu
9

13
2.1  
Naratológia
13
2.1.1  
Kategória rozprávača
13
2.1.2  
Typológia rozprávača a modalita v jazyku
14
2.2  
Štylistické východiská pri interpretácii románu a analýze prekladu
22

24

29
4.1  
Lexikálne štylémy
29
4.1.1  
Opakovanie lexikálnych jednotiek v románe
31
4.2  
Syntaktické štylémy
31
4.2.1  
Modálnosť vety
32
4.2.2  
Futúrum
34
4.2.3  
Expresívnosť v syntaxi
35
4.2.4  
Parentéza
35
4.2.5  
Osamostatnený vetný člen
37
4.2.6  
Synonymia v syntaxi – zomknutie viet
38
4.2.7  
Štylistické vlastnosti slovosledu a vetosledu
40
4.3  
Kompozičné štylémy
43
4.3.1  
Členiace nadvetné kontextové jednotky
44
4.3.2  
Subjektivizovaná autorská reč
46
4.3.3  
Pásmo postáv
49
4.3.4  
Dialekt – štylistický znak priamej reči
54
4.3.5  
Kategória rozprávača z translatologického hľadiska
58

  

64
66
  
74
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020