Zuzana Birknerová, Daniela Vnenková


Nezamestnanosť a kvalita životaISBN 978-80-555-0069-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

7
1.1  
Vymedzenie pojmu nezamestnanosť
7
1.2  
Podpora v nezamestnanosti
10
1.3  
Miera nezamestnanosti
10
1.3.1  
Prirodzená miera nezamestnanosti
11
1.4  
Formy nezamestnanosti
12
1.5  
Príčiny nezamestnanosti
20
1.6  
Rizikové skupiny nezamestnaných na trhu práce
21

25
2.1  
Ekonomické dôsledky nezamestnanosti
25
2.2  
Sociálne dôsledky nezamestnanosti
26
2.3  
Dôsledky nezamestnanosti na fyzické a psychické zdravie
27
2.4  
Vplyv nezamestnanosti na človeka
31
2.5  
Príčiny a dôsledky nezamestnanosti v SR
34

37
3.1  
Definovanie kvality života
38
3.1.1  
Model kvality života podľa WHO
40
3.2  
Kvalita života a nezamestnaní
45
3.2.1  
Vplyv nezamestnanosti na kvalitu života
46

49
4.1  
Výskumné ciele, problémy a hypotézy výskumu
49
4.2  
Výskumná vzorka
50
4.3  
Nástroj zberu dát
52
4.3.1  
WHOQOL-BREF
52
4.4  
Výskumný postup
54
4.5  
Štatistické spracovanie dát
55
4.6  
Výsledky
55
4.7  
Diskusia
60
4.8  
Návrhy a odporúčania
67

  

68
69
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020