Daniela Bertová (ed.)


Možnosti ovplyvňovania stability a fluktuácie zamestnancov pomocou stratégie celkovej odmeny

Zborník vedeckých prác z riešenia projektu GAMA 11/11ISBN 978-80-555-0733-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

5

16

24

  

32

41

47

51

  
Odmeňovanie pracovníkov vo vybranom malom podniku
Miroslava Šoltés –Janka Šoltésová

57

62

  
Fluktuácia vs. absencia
Monika Tomčíková – Peter Živčák

71
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020