Renáta Bernátová, Hedviga Kochová


Informačno-komunikačné technológie v primárnom prírodovednom vzdelávaníISBN 978-80-555-0995-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
7
  
9

11
1.1  
Prírodovedná gramotnosť
12
1.2  
Prírodoveda ako vyučovací predmet
16
1.3  
Počet vyučovacích hodín prírodovedy na primárnom stupni – prieskum 1
24
1.4  
Obľúbenosť vyučovacích predmetov z pohľadu žiakov mladšieho školského veku – prieskum 2
25

28
2.1  
Školská politika a informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní
29
2.2  
Pedagogicko-psychologické a didaktické aspekty využívania IKT vo vyučovacom procese
33
2.3  
Učiteľ a informačno-komunikačné technológie
35
2.4  
Využívanie IKT učiteľmi primárneho stup a vzdelávania prieskum 3
41

46
3.1  
Špecifický softvér – edukačný softvér
47

53
4.1  
Cieľ výskumu
53
4.2  
Hypotézy výskumu
53
4.3  
Výber výskumných vzoriek
54
4.4  
Výber metód a techník výskumu
59
4.4.1  
Pedagogický experiment
60
4.4.2  
Didaktický test
61
4.4.3  
Dotazníková metóda
62
4.4.4  
Štatistické spracovanie výsledkov pedagogického experimentu
63
4.4.5  
Realizácia experimentu
64
4.5  
Verifikácia hypotéz pre kognitívnu oblasť výskumu
64
4.6  
Verifikácia hypotéz pre afektívnu oblasť výskumu
74
4.7  
Štatistická interpretácia hypotéz empirického výskumu
78

81
5.1  
Cieľ výskumu
81
5.2  
Hypotézy výskumu
81
5.3  
Výber výskumných vzoriek
82
5.4  
Výber metód a techník výskumu
83
5.4.1  
Pedagogický experiment
83
5.4.2  
Charakteristika výstupných didaktických testov
83
5.5  
Výsledky pedagogického experimentu
87
5.5.1  
Výsledky pedagogického experimentu v 2. ročníku
87
5.5.2  
Štatistická verifikácia hypotéz pedagogického experimentu v 2. ročníku
90
5.5.3  
Výsledky pedagogického experimentu v 3. ročníku
92
5.5.4  
Štatistická verifikácia hypotéz pedagogického experimentu v 3. ročníku
94
5.5.5  
Výsledky pedagogického experimentu vo 4. ročníku
96
5.5.6  
Štatistická verifikácia hypotéz pedagogického experimentu vo 4. ročníku
98

  

102
  
104
106
116
118
  
120
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020