Renáta Bernátová


Základy biologie rastlín, živočíchov a húb pre študentov odboru predškolská a elementárna pedagogikaISBN 978-80-555-0693-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
  
8

9
1.1  
Bunka
10
1.1.1  
Delenie buniek
14
1.2  
Rastlinné pletivá a živočíšne tkanivá
14
1.3  
Živé organizmy
16
1.3.1  
Zloženie živých organizmov
16
1.3.2  
Vlastnosti živých organizmov
17
1.3.3  
Rozmnožovanie živých organizmov
17
1.3.4  
Vývin živých organizmov – ontogenéza
19
1.3.5  
Spôsoby získavania energie
21

26
2.1  
Stavba a funkcie živočíšnych sústav
28
2.1.1  
Krycia sústava
28
2.1.2  
Oporná a pohybová sústava
28
2.1.3  
Tráviaca sústava
29
2.1.4  
Dýchacia sústava
30
2.1.5  
Obehová sústava
31
2.1.6  
Termoregulácia
31
2.1.7  
Vylučovacia sústava
32
2.1.8  
Nervová sústava
33
2.1.9  
Zmyslové orgány
34

36
3.1  
Stavba a funkcia rastlinných orgánov
39
3.1.1  
Koreň
39
3.1.2  
Stonka
41
3.1.3  
List
43
3.1.4  
Kvet
49
3.1.5  
Plod
55
3.2  
Pohyby rastlín
57

61
4.1  
Huby
62
4.1.1  
Stavba tela húb
62
4.1.2  
Spôsob výživy húb
63
4.1.3  
Rozmnožovanie húb
64
4.1.4  
Význam húb v prírode a pre človeka
65
4.1.5  
Vybraní zástupcovia húb
66
4.2  
Lišajníky
70
4.2.1  
Stavba tela lišajníkov
70
4.2.2  
Rozmnožovanie a výskyt lišajníkov
71
4.2.3  
Význam lišajníkov v prírode a pre človeka
72

74
5.1  
Jednobunkovce
76
5.1.1  
Meňavkobičíkovce
76
5.1.2  
Výtrusovce
76
5.1.3  
Nálevníky
76
5.2  
Mnohobunkovce
77
5.2.1  
Pŕhlivce
77
5.2.2  
Ploskavce
77
5.2.3  
Hlístovce
77
5.2.4  
Mäkkýše
78
5.2.5  
Obrúčkavce
80
5.2.6  
Článkonožce
81
5.2.7  
Chordáty
90

105
6.1  
Rastliny nižšie
106
6.1.1  
Riasy
106
6.2  
Rastliny vyššie
106
6.2.1  
Výtrusné rastliny
107
6.2.1.1  
Machorasty
107
6.2.1.2  
Plavúňorasty
108
6.2.1.3  
Sladičorasty
109
6.2.2  
Semenné rastliny
109
6.2.2.1  
Borovicorasty
110
6.2.2.2  
Magnoliórasty
117

135
140
143
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020