Renáta Bernátová, Milan Bernát


Vybrané problémy reálnej a počítačom podporovanej elementárnej prírodovedno-technickej experimentálnej činnostiISBN 80-8068-554-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

4
1.1  
Didakticko-metodologické aspekty a špecifiká školského experimentu vo výučbe prírodovedy na 1. stupni základnej školy
4
1.2  
Banka experimentov s metodológiou ich realizácie vo vyučovacom predmete prírodoveda na 1. stupni základnej školy
5
1.2.1  
Vybrané experimenty a ich metodológia realizácie z tematickej časti živá príroda
5
1.2.2  
Vybrané experimenty a ich metodológia realizácie z tematickej časti neživá príroda
7

27
2.1  
Spôsoby a formy aplikácie IKT vo vyučovaní prírodovedných predmetov
28
2.2  
Aplikácia IKT vo výučbe prírodovedy na 1. stupni základnej školy
28
2.2.1  
Počítačová podpora vyučovania prírodovedy na 1. stupni základnej školy s využívaním multimediálnych výučbových programov
30
2.2.2  
Ukážky modelov vyučovacích hodín prírodovedy na 1. stupni základnej školy aplikujúcich počítačovú podporu výučby
31
2.2.3  
Aplikácia počítačovej didaktickej hry vo výučbe prírodovedy na 1. stupni základnej školy
42
2.2.4  
Možnosti počítačom podporovaného spôsobu preverovania vedomostí v prírodovede na 1. stupni základnej školy
49
2.2.4.1  
Multimediálny spôsob zadávania úloh didaktického testu v prírodovede na 1. stupni základnej školy
49
2.2.4.2  
Ostatné nové progresívne (počítačom podporované) modely kognitívnych testov v prírodovede na 1. stupni základnej školy
52
2.2.5  
Zhrnutie doterajších poznatkov a odporúčania pre súčasnú reálnu aplikáciou IKT v prírodovede na 1. stupni základnej školy
57

58
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020