Milan Bernát


Elektrotechnika 5

Vybrané problémy z elektrotechnikyISBN 978-80-8068-668-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

  
A. Základy teórie elektrických strojov

5
1.1  
Elektrofyzikálny úvod do elektrických strojov točivých
5
1.2  
Elektrofyzikálny úvod do elektrických strojov netočivých
11

15
2.1  
Alternátor
15
2.2  
Dynamo
19
2.3  
Jednosmerné elektromotory
21
2.3.1  
Jednosmerný sériový motor
23
2.3.2  
Jednosmerný derivačný motor
24
2.4  
Striedavé elektromotory
24
2.4.1  
Trojfázový synchrónny motor
26
2.4.2  
Trojfázový asynchrónny alebo indukčný motor
27
2.4.3  
Jednofázový indukčný motor
31
2.4.4  
Jednofázový univerzálny komutátorový motor
33

35
3.1  
Princíp transformátora
35
3.2  
Typy a druhy transformátorov
37
3.3  
Autotransformátor
38
3.4  
Indukčná pec
40

  
B. Základy výroby, rozvodu a použitia elektrickej energie

42
4.1  
Zdroje elektrickej energie
42
4.2  
Vodná elektráreň
43
4.3  
Tepelná elektráreň
44
4.4  
Atómová elektráreň
47

48
5.1  
Rozvod elektrickej energie od elektrárni k spotrebiteľovi
48
5.2  
Prístroje na rozvodnej doske
49
5.3  
Fázový a PEN vodič
50
5.4  
Bezpečnosť pri obsluhe elektrických zariadení
53
5.5  
Zásuvky, pohyblivé prívody a ochrana kovových kostier elektrospotrebičov
56

57
6.1  
Obvod s vypínačom a jeho technická realizácia
58
6.2  
Obvody s vypínačmi a prepínačmi
59

60

62

  
C. Základy reléovej techniky

65
9.1  
Elektromagnetické relé
66
9.2  
Druhy schém v releovej technike
67

68
10.1  
Ovládanie elektromotora pomocou stýkača
69
10.2  
Ovládanie stýkača z troch miest
70
10.3  
Preprava výrobkov dvoma dopravníkmi
71
10.4  
Blokovanie a signalizácia dopravnej linky
72
10.5  
Reverzácia otáčok elektromotora
75
10.6  
Tlačidlové ovládanie výťahu
76
10.7  
Zapojenie asynchrónneho motora s automatickým prepínaním hviezda-trojuholník
78
10.8  
Dávkovacie zariadenie sypkých materiálov
80
10.9  
Diagnostikovanie porúch v réleových obvodoch
84

85
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020