Michal Belej, Ján Junger


Motorické testy koordinačných schopnostíISBN 80-8068-500-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

  

5

6

8

13

16
4.1  
Diagnostika koordinačných schopností
20
4.1.1  
Spôsoby diagnostiky koordinačných schopností
20
4.1.2  
Štandardizácia motorických testov koordinačných schopností
22
4.1.3  
Normy hodnotenia koordinačných schopností
24
4.1.4  
Vymedzenie výskumného problému
25

26
5.1  
Cieľ výskumu
26
5.2  
Úlohy výskumu
26

27
6.1  
Charakteristika súborov
27
6.2  
Organizácia výskumu
27
6.3  
Metódy získavanie a spracovania výskumných údajov
28

30
7.1  
Rovnováhové schopnosti
30
7.2  
Reakčné schopnosti
38
7.3  
Kinesteticko-diferenciačné schopnosti
50
7.4  
Priestorovo-orientačné schopnosti
73
7.5  
Rytmické schopnosti
81
7.6  
Frekvenčné schopnosti
91
7.7  
Koordinačné schopnosti spájania pohybov
100
7.8  
Koordinačné schopnosti prestavby pohybov
110
7.9  
Motorická učenlivosť - dolicita
117
7.10  
Celková úroveň koordinačných schopností
122
7.11  
Normy a škály hodnotenia koordinačných schopností a motorickej dolicity
127

137
8.1  
Zhrnutie
137
8.2  
Závery
143

146

  

154
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020