Ľudmila Bednárová


Základy účtovníctvaISBN 978-80-8068-857-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

6
1.1  
Zákonná a normatívna úprava účtovníctva
6
1.2  
Medzinárodná harmonizácia účtovníctva
6

8
2.1  
Základné pojmy
8
2.2  
Úlohy a funkcie účtovníctva
10
2.3  
Účtovný informačný systém
11

13
3.1  
Zložky (formy) majetku
13
3.1.1  
Neobežný majetok
14
3.1.2  
Obežný majetok
16
3.2  
Zdroje získania majetku
19
3.2.1  
Vlastné zdroje
19
3.2.2  
Cudzie zdroje
20
3.3  
Inventúra a inventarizácia majetku a zdrojov krytia
21
3.4  
Oceňovanie majetku a záväzkov
24

  

27
4.1  
Podstata súvahy - bilančný princíp
27
4.2  
Obsah a štruktúra súvahy
27
4.3  
Druhy súvah
29
4.4  
Súvahové hospodárske operácie
29
4.5  
Výsledkové hospodárske operácie
33

34
5.1  
Účet a jeho podstata
34
5.2  
Klasifikácia účtov
34
5.3  
Vznik súvahových účtov
35
5.4  
Pravidlá účtovania na jednotlivých druhoch účtov
37
5.4.1  
Účtovanie na súvahových účtoch
37
5.4.2  
Uzatváranie súvahových účtov
37
5.4.3  
Účtovanie na výsledkových účtoch
38
5.5  
Zisťovanie a účtovanie výsledku hospodárenia
40

41
6.1  
Význam a podstata účtovnej dokumentácie
41
6.2  
Druhy a náležitosti účtovných dokladov
42
6.3  
Obeh a spracovanie účtovných dokladov
44
6.4  
Účtovné zápisy a účtovné knihy
46
6.4.1  
Časové účtovné zápisy – denník
47
6.4.2  
Systematické účtovné zápisy – hlavná kniha
48
6.4.3  
Syntetická a analytická evidencia
48
6.5  
Opravy chybných zápisov v účtovných knihách
51

52
7.1  
Fázy kolobehu majetku
52
7.2  
Rámcová účtová osnova a účtový rozvrh
53

56
8.1  
Účtovná uzávierka
56
8.2  
Účtovná závierka
58
8.3  
Súčasti účtovnej závierky
59
8.3.1  
Forma a štruktúra súvahy
59
8.3.2  
Výkaz ziskov a strát
62
8.3.3  
Poznámky
63
8.4  
Overovanie účtovnej závierky audítorom
63
8.5  
Výročná správa
64

67
69
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020