Viera Bebčáková, Iveta Boržíková, Patrik Durkáč, Rút Lenková


Pohybová aktivita v životnom štýle 14-ročných žiakov prešovského regiónuISBN 978-80-555-0561-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
  
5
  
6
7
9
20
2.1  
Cieľ výskumu
20
2.2  
Úlohy výskumu
20
21
3.1  
Charakteristika súboru
21
3.2  
Organizácia výskumu
22
3.3  
Metódy získavania údajov
22
3.4  
Metódy spracovania údajov
24
25
4.1  
Vedomosti o problematike zdravia a pohybovej aktivite
25
4.1.1  
Výsledky v jednotlivých dimenziách vedomostného testu
26
4.1.2  
Intersexuálne rozdiely v úrovni vedomostného testu
29
4.2  
Objem pohybovej aktivity
35
4.2.1  
Priemerný denný počet krokov
35
4.2.2  
Priemerný denný výdaj energie
38
4.2.3  
Vzťah medzi úrovňou vedomostí a denným počtom krokov
41
4.3  
Analýza preferencií pohybovej aktivity
43
4.3.1  
Štruktúra preferencií v rámci jednotlivých typov pohybovej aktivity
44
4.3.2  
Intersexuálne rozdiely v preferencii pohybovej aktivity
55
64
5.1  
Oblasť vedomostí
64
5.2  
Oblasť objemu pohybovej aktivity
65
5.3  
Oblasť preferencií pohybovej aktivity
66
68
  
72
  
Príloha 1 – Vedomostný test o problematike zdravia a pohybovej aktivity
73
  
Príloha 2 – Dotazník preferencií pohybovej aktivity
77
  
Príloha 3 - Zoznam škôl zapojených do výskumu
80
  
Príloha 4 – Príručka na vyplňovanie údajov z krokomerov
81
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020